Edukacije

Dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 57/22 od 20.07.2022. godine objavljene su dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

PRAVILNIK
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Član 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/21, 77/21 i 20/22) u članu 10. stav (1) iza tačke d) dodaje se nova tačka e) koja glasi:

“e) Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena (“Službene novine Federacije BiH”, broj 55/22).”

Član 2.

U članu 53. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:
“(5) Iznosi iz stava (1) ovog člana umanjuju se za 50% u periodu od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika do 31.12.2022. godine.”

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -