Edukacije

Interaktivni seminar – kancelarijsko poslovanje

Novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH, „Službeni list FBiH“, br.73/19., počeo je sa primjenom od 01.01.2020.godine. Pravilnikom se uređuje sadržaj i način vođenja kancelarijskog poslovanja u federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu, zakonodavnim i izvršnim organima vlasti, kao i pravnim licima sa javnim ovlaštenjima, i drugim pravnim licima javnog karaktera. Propisima o kancelarijskom poslovanju propisan je postupak sa arhivskim predmetima u navedenim organima, i pravnim licima, kao i postupak primopredaje službenih akata, spisa i druge službene dokumentacije, postupak klasifikacione oznake predmeta i akta, dostavljanje predmeta i akata, otpremanje pošte, stavljanje predmeta kroz arhiviranje i čuvanje istih, i druga pitanja od značaja za pravilno obavljanje kancelarijskog poslovanja.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Pravilnim provođenjem načela kroz oblast kancelarijskog i arhivskog poslovanja nastoji se unaprijediti efikasnost u radu sa dokumentima, kroz uštedu vremena i ubrzanje procesa rada, sve do faze sigurnog arhiviranja predmeta. Za seminar smo pripremili novi Priručnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH.

Cilj seminara je upoznati učesnike da, kroz usvojene metode i tehnike postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka pa do arhiviranja, ojačaju kapacitete kvantiteta i kvaliteta svih potrebnih mjera za unapređenje rada, pa do nadzora nad provođenjem navedenog pravilnika.

SADRŽAJ SEMINARA:

 
✓ Kancelarijsko poslovanje u FBiH:
 • Kancelarijsko poslovanje
 • Knjige evidencija u kancelarijskom poslovanju
 • Klasifikacijske oznake predmeta i akta
 • Organizacija vršenja kancelarijskog poslovanja
 • Primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte
 • Određivanje organizacionih jedinica i radnih mjesta, i raspoređivanje pošte
 • Zavođenje akata i združivanje akata
 • Dostavljanje predmeta i akata u rad
 • Sastavni dijelovi službenog akta i faksimil
 • Pojam faksimila
 • Vraćanje riješenih predmeta pisarnici i razvođenje akata
 • Rokovnik predmeta
 • Otpremanje pošte
 • Ovlaštenje za vršenje kancelarijskog poslovanja
 • Organizacija rada, prijem stranaka, radne prostorije
 • Postupak primopredaje službenih akata, spisa i druge službene dokumentacije, između ukinutih i novoosnovanih federalnih i kantonalnih organa uprave, općinskih i gradskih službi za upravu, upravnih organizacija
 • Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

✓ Arhivsko poslovanje – arhiviranje i čuvanje predmeta i akata
 • Zakonska regulativa arhivskog poslovanja
 • Pravilnik o arhivskom poslovanju
 • Arhivska terminologija – osnovni pojmovi
 • Arhivska praksa u BiH i okruženju
 • Registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe
 • Lista kategorija registraturnog materijala, rokovi čuvanja i njena primjena
 • Postupak sa osjetljivom arhivskom građom, arhiviranje predmeta iz postupka javnih nabavki tenderska dokumentacija, ugovori, stečajna dokumentacija, dokumentacija iz privatizacije, ugovori, projekti kao i dokumentacija iz programskih aktivnosti institucije i sl.
 • Arhivske prostorije ili depoi
 • Vođenje arhivske knjige
 • Rukovanje sa predmetima u arhivi – reversi
 • Izrada topografskog vodiča
 • Odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe
 • Preuzimanje arhivske i registraturne građe

INFORMACIJA O SEMINARU

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -