IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JN

JAVNE NABAVKE

 


Seminar:

09:30h
icon-briefcase Banja Luka 12. 4. 2023. Hotel “Bosna”
icon-briefcase Mostar 18. 4. 2023. Hotel “Mostar”
icon-briefcase Sarajevo 19. 4. 2023. Hotel “Hollywood”

Tri modula

REC DOO organizuje nastavak seminar iz javnih nabavki sa ciljem da u cjelini i do kraja juna „pređemo“ cijeli sadržaj Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14, 59/22). Naredni seminar podjelili smo u tri modula:

 • Prvi modul (tema) posvećen je kvalifikaciji ponuđača, ličnoj, ekonomskoj, finansiskoj i tehničkoj sposobnosti.
 • Drugi modul sadržajno će obuhvatiti pitanja Tenderske dokumentacije: priprema modela TD, pojašnjenja tenderske dokumentacija; predmet javne nabavke, tehnička specifikacija; podjela predmeta nabavke na lotove, JRJN; kao i Ponuda: priprema, sadržaj, alternativna ponuda, period važenja ponude.
 • Treći modul će biti posvećen otvaranju i ocjenjivanju ponuda; uslovima i način korištenja E-aukcije; neprirodno niskoj cijeni, te razlozima za odbacivanje zahtijeva za učešće/ponude.

Ova tri modula su, na neki način, „suština ili srce“ javnih nabavki unutra kojih se sažima cijeli proces javnih nabavki: TD – Ponuda – izbor najpovoljnijeg ponuđača. Naravno, tek nakon ovog procesa ide se u realizaciju Ugovora (robe, usluge, radovi) javne nabavke.

 

Program edukacije i „baza znanja”

Mišljenja smo da će svi potencijalni učesnici, u ovom pristupu, pronaći vlastitu dobrobit jer će sve teme biti obrađene „po dubini“ i podrazumjevaju važeće obradbe zakonskih instituta, podzakonskih akta za pojedine teme u okviru modula kao i stavove i mišljenja Agencije za javne nabavke. Imajući sve to u vidu, pozivamo Vas da se uključite u naš Pogram edukacije u skladu sa Vašim interesom. Mi ćemo pokušati da na profesionalna i stručan način zadovoljimo Vaše potrebe.
Kao što Vam je poznato REC je izdao: „Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ kojeg učesnici naših seminara mogu nabaviti po cijeni od 50 KM i „Priručnik o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ kojeg mogu učesnicim seminara nabaviti po cijeni od 30 KM.

Također, za sve one koji se svakodnevno bave javnim nabavkama nudimo Vam pretplatu na elektronsku „bazu znanja“ (Pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki) gdje najčešće možete pronaći odgovore na Vaše dileme iz javnih nabavki. Godišnja pretplata je 300 KM sa PDV-om.

U pripremi je knjiga UGOVORI U JAVNIM NABAVKAMA koja će biti u prodaju u Maju ove godne. Predlažemo Vam korištenje naših usluga jer će te, u saradnji sa nama, najbolje i sveobuhvatnije, na jednom mjestu, dobiti najbolju uslugu iz oblasti javnih nabavki.SADRŽAJ SEMINARA:


MODUL I (Kvalifikacija ponuđača, „crna lista“, sukob interesa)
 • Provjera kvalifikacije kandidata/ponuđača;
 • Isključenje iz učešća u postupku javne nabavke (“crna lista”);
 • Lična sposobnost i sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti;
 • Ekonomska i finansijska sposobnost;
 • Tehnička i profesionalna sposobnost;
 • Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije.
Pitanja i odgovori

 

MODUL II (Tenderska dokumentacija, ponuda)
 • Tenderska dokumentacija: priprema modela TD, pojašnjenja tenderske dokumentacije;
 • Predmet javne nabavke, tehnička specifikacija;
 • Podjela predmeta nabavke na lotove, JRJN;
 • Ponuda: priprema, sadržaj, alternativna ponuda, period važenja ponude;
 • Grupa kandidata/ponuđača;
 • Garancija za ozbiljnost ponude i garancija za izvršenje ugovora.
Pitanja i odgovori

 

MODUL III (Otvaranje i ocjena ponude)
 • Otvaranje ponuda;
 • Kriteriji za dodjelu ugovora;
 • Uslovi i način korištenja E-aukcije;
 • Ocjena ponuda;
 • Neprirodno niska cijena;
 • Razlozi za odbacivanje zahtijeva za učešće/ponude;
 • Prestanak postupka javne nabavke: odluka o izboru i odluka o poništenju.
Pitanja i odgovori

PREDAVAČI – treneri za JN AJN:

 

Banja Luka

Mostar

Sarajevo

Dragana Kovačević

Ivana Grgić

Amir Rahmanović

Josip Jakovac

Ivana Grgić

Samir Buljina

Zlatko Lazović

Ivana Grgić

Amir Rahmanović


TRAJANJE SEMINARA:

U periodu od 09:30 – 15:30 h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Službenicima za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima koji imaju namjeru polagati stručni ispit za „Službenika za javne nabavke“.
 • Članovima komisija za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima ponuđača u postupcima javnih nabavki
 • Sektorskim ugovornim organima i odgovornim licima ugovornih organa i ponuđača,
 • Internim revizorima i revizorima,
 • Advokatima.

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

175 KM po jednom učesniku sa materijalom;
165 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije sa materijalom;
155 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“, sa materijalom

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara i webinara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Prezentacije predavača i odgovori na pitanja učesnika seminara i webinara
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za sve učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati radionici uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“:

Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 300 KM,

godišnja pretplata za 2023. godinu

 

Portal trenutno sadrži oko 3.853 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava

+ 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače


Posebna narudžba za one koji nisu u mogućnosti prisustvovati na seminaru:

• „Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javim nabavkama“ – neslužbeni/prečišćeni tekst na tri jezika, oko 300 str., Format B5, meki povez – 30 KM sa PDV-om 

• „Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ – obim oko 200 str., B5, tvrdi povez – 70 KM sa PDV-om (za učesnike seminara 50 KM sa PDV-om)

• Modeli Pravilnika o javnim nabavkama roba, radova i usluga (za male i srednje UO , 30 str. – 30 KM, za velike UO 100. str. – 40 KM)

• Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, autori: Josip Jakovac, Amir Rahmanović, Ivana Grgić i Milica Pranjić; Format B5, meki uvez, 230 str. – cijena 50 KM sa PDV-om i poštarinom.

• TD za Konkurentski zahtjev sa Smjernicama – 30 KM sa PDV-om, na CD;

 

 

 

 

 

Više informacija možete dobiti na našoj web stranici www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo