PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2022. GODINU

I DRUGE AKTUELNOSTI

 


Interaktivni seminar – 9:30
15. 12. 2022.
Hotel Holiday – Sarajevo
Snimak seminara – 10:00
19. 12. 2022.
10:00

Početak webinara u 9:30h


 

PROGRAM SEMINARA:

 

Pripremne radnje svih pravnih lica – Mujo Salkić
 • Cilj vršenja pripremnih radnji
 • Akt o popisu i o usaglašavanju stanja
 • Podjela zaduženja
 • Plan popisa i drugih predbilansnih radnji – primjer
 • Uloga i zadatak računovodstvene funkcije
 • Usaglašavanje stanja glavne knjige sa stanjima u pomoćnim knjigama
 • Usaglašavanje potraživanja i obaveza i provjera fiskalnih obaveza
Specifičnosti kod budžetskih korisnika
 • obaveza usaglašavanje prometa povezanih konta
 • kontrola stanja konta novčanih transakcija
 • provjera obračuna i uplate PDV-a i ustroja evidencije
 • provjera i utvrđivanje prihoda i rashoda koji su oporezivi porezom na dobit
 • priznavanje knjiženih potraživanja
 • provjera evidentiranih rashoda – modified accrual basis
 • provjera evidentiranih prihoda – modified accrual basis
 • provjera stanja konta internih obaveza i potraživanja
 • način knjiženja manjkova i viškova iskazanih po popisu
 • način knjiženja rashodovanja stalnog sredstva
 • prava i odgovornosti rukovodioca budžetskog korisnika
 • način knjiženja pomoći nezaposlenim po odluci Vlade FBiH
Specifičnosti kod samostalnih djelatnosti
 • kontrola obaveza po osnovu poreza na dohodak – osnovno i dopunsko zanimanje
 • ažuriranje i provjera evidencije u KPR i način popunjavanja
 • ažuriranje i provjera evidencije u TKM i evidentiranje rabata
 • ažuriranje i provjera evidencije u TKU i način popunjavanja
 • ažuriranje i provjera evidencije u KP – samo obveznici ove evidencije
 • popis dugotrajne imovine (stalnih sredstava) i obračun amortizacije

Pitanja i odgovori

 

Tok popisa i kontrolno analitički postupci – Mirna Pajević – Rožajac
 • Kontrolno analitički postupci, svrha i vrste
 • Uloga i zadaci uprave u popisnim radnjama
 • Popis imovine i obaveza tokom poslovne godine
 • Posebne popisne liste
 • Interne procedure usaglašavanja knjigovodstvenih evidencija
 • Specifičnosti popisa potraživanja i obaveza
 • Pravilno vrednovanje pojedinih pozicija bilansa stanja i bilansa uspjeha
 • Obračun amortizacije
 • Sačinjavanje, razmatranje i usvajanje izvještaja – elaborata o popisu
 • Donošenje odluke o utvrđenim razlikama po popisu i knjiženje razlika
Računovodstveni i porezni tretman popisnih razlika
 • Računovodstveni tretman utvrđenih manjkova i viškova
 • Način utvrđivanja porezno dopustivog rashoda po osnovu kala, rastura, kvara i loma
 • Na koji način se utvrđeni manjak može evidentirati kao neoporeziva isporuka
 • Utvrđivanje PDV statusa inventurnih razlika utvrđenih popisom
 • Odredbe iz Pravilnika o primjeni Zakona o PDV – u o dopuštenom manjku po osnovu kala, rastura, kvara i loma na proizvodima u trgovini
 • Potraživanja od radnika ili oprost radniku?
 • Tretman manjkova sa aspekta Zakona o porezu na dohodak
Specifičnosti knjiženja za kraj godine u skladu sa novim kontnim planom
 • Vrijednosna usklađivanja materijalne i nematerijalne imovine
 • „Nova“ grupa 05 – Imovina sa pravom korištenja
 • Izmijenjena shema knjiženja najmova od 01.01.2022. godine
 • Novi konto 067 – Potraživanja po finansijskim najmovima
 • Ulaganja u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate
 • Ostala dugoročna imovina po osnovu ugovora sa kupcima – nova konta troškovi sticanja ugovora i troškovi izvršenja ugovora
 • Brisanje konta upisani a neuplaćeni kapital
 • Rezerve društva (knjiženje ažio i disažio)
 • Obaveze po programu lojalnosti kupaca
 • Dobici/gubici od otuđenja finansijske imovine i ulaganja u povezane strane
 • Prihodi koji se priznaju u momentu transakcije vs prihodi koji se priznaju tokom vremena

Pitanja i odgovori

 

Najnovije izmjene poreznih propisa i druge aktuelnosti iz oblasti direktnih poreza – Mirela Mašić
 • Porezni tretman utvrđenih viškova i manjkova
 • Porezna pravila kod obračuna amortizacije
 • Priznavanje rashoda po osnovu najmova evidentiranih u skladu sa MSFI 16
 • Rashodi po osnovu u ulaganja u tuđi objekat – porezni tretman
 • Porezni tretman rashoda po osnovu umanjenja vrijednosti imovine i revalorizacije
 • Porezno priznati rashodi po osnovu rezervisanja
 • Porezno priznavanje rashoda po osnovu otpisa potraživanja
 • Najnovije izmjene poreznih propisa: Izmjene i dopune Pravilnika o poreznoj rezidentnosti, Izmjene i dopune Pravilnika o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH
 • Druge aktuelnosti iz oblasti direktnih poreza: isplata jednokratnih pomoći radnicima, najniža plaća i najniža osnovica za obračun doprinosa, neoporezive isplate radnicima (pokloni, regres, otpremnine, pomoći…)

Pitanja i odgovori

 SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • računovođama,
 • revizorima,
 • samostalnim poduzetnicima,
 • direktorima,
 • vlasnicima računovodstvenih kompanija,
 • pravnicima i advokatima,
 • zaposlenim u finansijskom sektoru,
 • internim revizorima i zaposlenicima u internoj reviziji,
 • PDV punomoćnicima

 

PREDAVAČI:

Mujo Salkić – Ekonomista
Dr. sc. Mirna Pajević – Rožajac

Mirela Mašić, dipl ekonomist

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

Seminar:

120 KM po jednom učesniku;
110 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
100 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Snimak:

100 KM po jednom učesniku;
  90 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
  80 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Materijal sa webinara – prezentacije predavača
 • Odgovori na pitanja

 

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca:

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo