RADNI ODNOSI U REPUBLICI SRPSKOJ

Radni angažman stranaca u BiH i slanje radnika u inostranstvo

Godišnji odmori u 2023. godini

 

 


Interaktivni seminar:

Banja Luka
Hotel “Bosna” – 09:30h icon-briefcase 16. 05. 2023.

Rad stranih državljana

Angažovanje stranaca u Bosni i Hercegovini sve je prisutnije u različitim sektorima i oblastima. Stranci su angažovani u privatnom i javnom sektoru, u nevladinim organizacijama, u diplomatskim misijama i drugim organizacijama. Rad stranih državljana, kao i upućivanje radnika na rad u inostranstvo prate određene radnopravne, socijalnopravne i poreske specifičnosti. Angažman radnika stranaca ili potreba slanja vlastitih radnika u inostranstvo za poslodavce često znači dodatne proceduralne obaveze. To je dio globalne tendencije mobilnosti radne snage, a može donijeti pozitivne efekte u smislu razmjene znanja, iskustva i kulture. Stoga je cilj ovog seminara učesnike upoznati sa svim pojedinostima specifičnih i nespecifičnih oblika rada stranaca u BiH i vlastitih radnika upućenih na rad u inostranstvo.

Cilj seminara

Cilj seminara je da ponudi odgovore na brojna pitanja i dileme vezane za pokretanje postupka i procedure za dobijanje i produženje radne dozvole i regulisanje boravišnog statusa stranaca.

Drugi vidovi angažovanja

Na seminaru će biti obrađeni i drugi vidovi angažovanja određenih kategorija stranaca, po osnovu rada bez radne dozvole sa potvrdom o prijavi rada kao i zapošljavanje visokokvalifikovanog osoblja po osnovu plave karte, te postupak i procedure u slučaju premještaja unutar pravnog lica. Dio seminara će biti posvećen problematici inspekcijskog nadzora nad primjenom zakonskih obaveza poslodavaca.

Prava i obaveze stranaca

Predavači će objasniti postupke i proceduru za odobrenje privremenog i stalnog boravka, kao i prava i obaveze stranaca koji dolaze iz zemalja viznog i bezviznog režima.
Učesnici će imati priliku da unutar svake tematske cjeline dobiju konkretne odgovore od predavača sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti radnog angažmana i boravka stranaca u BiH.

Treći dio seminara će biti posvećen pravilima u vezi godišnjeg odmora te brojnim pitanjima iz prakse.

 


 

SADRŽAJ SEMINARA:


Pravni aspekti rada stranaca – Danijela Radonić

 • Legistalativni okvir u BiH;
 • Rad sa / bez radne dozvole;
 • Pravila vezana za radnu dozvolu;
 • Pribavljanje odobrenja za privremeni boravak;
 • Načini angažovanja određenih kategorija radnika stranaca;
 • Obaveze poslodavaca prilikom angažovanja stranaca;
 • Smjernice za radnike strance (pravna zaštita u slučaju kršenja prava iz radnog odnosa);
Pitanja i odgovori

 

Slanje radnika u inostranstvo – Danijela Radonić

 • Šta se smatra upućivanjem radnika na rad u inostranstvo?
 • Šta nije upućivanje radnika na rad u inostranstvo?
 • Rad za: poslovnu jedinicu u inostranstvu / povezano ino lice /rad za ino poslodavca;
 • Obaveze poslodavca prije upućivanja radnika;
 • Obaveze poslodavca za vrijeme trajanja upućivanja radnika;
 • Obaveze poslodavca nakon upućivanja radnika;
Pitanja i odgovori

 

Radni angažman stranaca u BiH – Branislav Mojević

Radna dozvola

 • Uslovi i kvota za izdavanje radne dozvole;
 • Promjena radnog mjesta i nova radna dozvola;
 • Veza između radne dozvole i dozvole za privremeni boravak;

Procedura izdavanja radne dozvole

 • Zahtjev za izdavanje radnih dozvola;
 • Potrebna dokumentacija uz zahtjev za izdavanje radne dozvole;
 • Potrebna dokumentacija uz zahtjev za produženje radne dozvole;

Ulazak angažovanog radnika u Bosnu i Hercegovinu i podnošenje zahtjeva za odobrenje privremenog boravka

 • Pozivno pismo i potrebna dokumentacija;
 • Vizni i bezvizni boravak stranca;
 • Uslovi i postupak za odobrenje privremenog boravka;

Osnovi boravka angažovanog stranca

 • Rad sa radnom dozvolom;
 • Rad bez radne dozvole;
 • Angažovanje visokokvalifikovanog osoblja – Plava karta;
 • Premještaj unutar pravnog lica;

Rad bez radne dozvole po osnovu potvrde o prijavi rada

 • Kategorija stranaca koji mogu raditi na osnovu potvrde o prijavi rada;
 • Obaveza posjedovanja potvrde o prijavi rada;

Inspekcijski nadzor u oblasti zapošljavanja i boravka stranaca

 • Prekršajno kažnjavanje poslodavca;
 • Prekršajno kažnjavanje angažovanog radnika;
 • Otkaz boravka angažovanom radniku;
Pitanja i odgovori


Godišnji odmori u 2023. godini – Radmila Puzić

 • Pravo na godišnji odmor;
 • Momenat sticanja prava na godišnji odmor;
 • Plan korištenja godišnjih odmora;
 • Rješenje o godišnjem odmoru;
 • Trajanje godišnjeg odmora;
 • Način korištenja godišnjeg odmora;
 • Srazmjerni godišnji odmor;
 • Prekid korištenja godišnjeg odmora;
 • Godišnji odmor nastavnog kadra;
 • Naknada materijalne štete;
 • Visina naknade plate za vrijeme trajanja godišnjeg odmora;
 • Odricanje prava na godišnji odmor;
 • Evidentiranje godišnjeg odmora;
 • Pravo na regres;
 • Utvrđivanjem prava na regres;
 • Visina regresa;
 • Način isplate regresa;
Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI:

Danijela Radonić, – dipl. pravnik
Branislav Mojević, – dipl. pravnik
Radmila Puzić, dipl. pravnik

 


TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 15:30


SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Šefovima pravnih službi u javnom i privatnom sektoru,
 • Advokatima i pravnicima u privrednim društvima, javnim ustanovama i institucijama
 • Vlasnicima, direktorima i HR menadžerima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti rada, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.
KOTIZACIJA ZA SEMINAR(sa PDV-om):

Seminar:

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje(za učesnike seminara)
 • Prezentacije predavača
 • Obrasci zahtjeva za izdavanje radne dozvole, ovjeru pozivnog pisma za odobrenje boravka, spisak potrebne dokumentacije, itd.
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak(za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)


PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Časopis „Pravo i finansije“ – elektronsko izdanje – godišnja pretplata za kalendarsku 2023. godinu 300 KM sa PDV-om


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa u Republici Srpskoj – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 300 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.479 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)


Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje24 KM

Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka – 20 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE) –   40 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj – 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata – 15 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 10 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj – 18 KM

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo