SEMINAR SA PRAKTIČNIM RADIONICAMA I PRIMJERIMA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

 


Dvodnevni seminar :

16 – 17. 08. 2023. 09:30h
Hotel “Hollywood” icon-briefcase Sarajevo

REC DOO organizuje DVODNEVNI SEMINAR – sa praktičnim radionicama za sticanje praktičnih znanja iz oblasti zaštite na radu u FBiH, sa ciljem da budu od koristi za one koji se bave zaštitom na radu kod poslodavaca. U toku trajanja seminara – radionica uključili smo pet predavača koji će izlagati cjelokupnu materiju iz oblasti zaštite na radu. Kako što smo koncipirali strukturu sadržaja programa edukacije tako smo planirali i predavače. Prvi dio seminara bit će posvećen Općim pravnim institutima Zakona i podzakonskih akata o čemu će govoriti stručnjak iz oblasti prava, drugi dio je posvećen medicini rada gdje će govoriti dva stručnjaka iz oblasti medicine rada. Treći dio posvećen je posebnom, praktičnom radu sa učesnicima radionice o čemu će govoriti inžinjer iz oblasti zašite na radu. I četvrti dio se odnosi na inspekciju iz oblasti zaštite na radu.

Cilj nam je da osposobimo učesnike seminara za profesionalno obavljanje poslova zaštite na radu, a posebno, mogu biti od koristi za polaganje stručnog ispita iz zaštite na radu za one koji imaju tu obavezu. U cjelini radionice su koncipirane da odgovore na ključna pitanja vezana za posebnu, praktičnu, provedbu pojedinih zakonskih i podzakonskih akata.

Želimo istaći da ćemo seminar i radionice snimiti u cijelosti tako da će svi učesnici koji su zainteresovani imati mogućnost da preslušaju seminar i radionice još jednom besplatno u slučaju njihove procjene da im to može koristiti za pripremu polaganja stručnog ispita.

Takođe, oni koji nisu u mogućnosti da u to vrijeme prisustvuju seminaru moći će ga pregledati kao webinar po dogovoru sa organizatorima seminara (Septembru).

Predavači na seminaru su renomirani stručnjaci iz oblasti zaštite na radu koji su se pokazali i dokazali kao izvrsni predavači i poznavaoci zašite na radu u dosadašnjoj saradnji. 

SADRŽAJ: SEMINAR I RADIONICA:

PRVI DAN: 16. 08. 2023. godine:

Procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini

  • Šta sadrži akt o procjeni rizika?
  • Koju dokumentaciju pripremiti prije dolaska ovlaštene organizacije za ZNR?
  • Šta obuhvata opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, sredstva rada, sredstva i oprema lične zaštite u aktu o procjeni rizika?
  • Šta obuhvata analiza organizacije rada i problemi u vezi sa tim?
  • Kako se vrši utvrđivanje opasnosti od štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
  • Koje su vrste štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
  • Kako se vrši procjena rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti?
  • Koji su nivoi procijenjenog rizika?
  • Da li je dosadašnje iskustvo u izradi elaborata o procjeni rizika ukazalo na neke praktične probleme u njegovoj implementaciji?
  • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika, na koji način ih otkloniti, koji je rok za otklanjanje istih?
  • Da li postoji ujednačena praksa kod ovlaštenih organizacija za procjenu rizika da se dobiju približno isti rezultati?
  • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika?
  • Kada se vrše Izmjene i dopune akta o procjeni rizika?
Pitanja i odgovori


Uloga medicine rada kod procjene rizika, skraćenja radnog vremena i periodičnih pregleda radnika

 • Koja je uloga specijaliste medicine rada u postupku procjene rizika?
 • Šta se može smatrati poslovima sa povećanim rizikom sa strane medicine rada?
 • Na osnovu čega se s aspekta medicine rada određuju uslovi u pogledu zdravstvenog stanja i psihofizičkih sposobnosti radnika za obavljanje poslova na određenom radnom mjestu?
 • Kako se kroz Akt o procjeni rizika utvrđuje da li radnik ispunjava zdravstvene uslove za rad na radnom mjestu?
 • Šta je svrha obavljanja prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika sa aspekta medicine rada kada se stiče dojam da su sami sebi svrha?
 • Da li doktor specijalista medicine rada dolazi u prostorije poslodavca ili on svoje zaključke izvodi na temelju prethodno izvršenih mjerenja opasnosti i štetnosti?
 • Kako se izračunava vjerovatnoća nastanka profesionalnih oboljenja, povreda na radu i bolesti vezanih uz rad?
 • Postupak skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom?
Pitanja i odgovori

 

Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

 • Poslovi sa povećanim rizikom
 • Uvjeti rada na poslovima sa povećanim rizikom
 • Raspoređivanje radnika na poslove sa povećanim rizikom
 • Prethodni ljekarski pregled
 • Periodični ljekarski pregled
 • Vanredni ljekarski pregled
 • Sadržaj prethodnog i periodičnog ljekarskog pregleda
 • Rokovi obavljanja periodičnih ljekarskih pregleda
 • Pravo radnika na premještaj na drugo radno mjesto
 • Obaveza obavljanja periodičnih ljekarskih pregleda
 • Važenje ranije izdatih izvještaja o obavljenim periodičnim ljekarskim pregledima
 • Prestanak važenja ranijeg propisa
Pitanja i odgovori

 

Praktični zadatak za procjenu rizika

 1. Ljekar:
 • Analiza dostavljene dokumentacije (prethodni, periodični pregledi, povrede na radu, prof.oboljenja, inspekcijski nalazi);
 • Izlazak na teren;
 • Vizuelni pregled radnog prostora (vrsta poda, vrsta grijanja, vrsta osvjetljenja, kako je namještaj raspoređen, koliko je ljudi u jednom prostoru);
 • Posmatranje radnog mjesta (kakav je namještaj, kakve su mašine, prave li buku, ko je sve izložen štetnostima);
 • Intervju sa radnikom: pitanja zavise od vrste posla koji radnik obavlja.
 1. Psiholog:

Strukturirani intervju (intervju sa unaprijed pripremljenim pitanjima):

 • Monotonija radnog mjesta;
 • Neadekvatan dotok informacija;
 • Mobing na radnom mjestu;
 • Previše zahtjevno radno mjesto sa puno zadataka;
 • Kratki vremenski rokovi za izvršenje zadatka.
 1. Hemičar:
 • Uzimanje uzoraka zraka radi mjerenja zaprašenosti
 • Mjerenje koncentracije štetnih gasova, vlage
 1. Ing. fizike
 • Mjerenje buke, vibracija, osvjetljenosti, strujanja vazduha
 1. Dipl. ing. med lab dijagnostike ili biolog ili mikrobiolog:
 • Uzimanje brisa
 • Uzimanje uzoraka zraka na mikrobiološke štetnosti
 1. Izrada Akta

 

Pitanja i odgovori

 

DRUGI DAN: 17. 08. 2023. godine:

Osposobljavanje radnika za siguran rad

 • Kada je poslodavac dužan da izvrši osposobljavanje radnika?
 • Kako se vrši osposobljavanje za siguran i zdrav rad?
 • U toku osposobljavanja iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, sa čime se radnik upoznaje?
 • Ko može vršiti osposobljavanje radnika za siguran rad?
 • Kako se vrši osposobljavanje radnika sa siguran rad?
 • Šta se izdaje kao dokaz da je radnik osposobljen za siguran rad?
 • Kako se vodi evidencija o osposobljenosti radnika za siguran rad?
Pitanja i odgovori

 

Periodični pregledi i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu

 • Šta su sredstva za rad?
 • Šta je radna okolina?
 • Zbog čega se obavljaju periodični pregledi?..
 • Tko može vršiti ispitivanja i periodične preglede?
 • Šta podliježe periodičnim pregledima i ispitivanjima?
 • Koji su rokovi?
 • Šta je sadržaj Zapisnika?
 • Šta sadrži upotrebna dozvola?
 • Evidencije i čuvanje dokumenata
Pitanja i odgovori

 

Izrada elaborata za prijavu radilišta.

 • Koje su obaveze poslodavca po pitanju elaborata za prijavu radilišta?
 • Šta je sadržaj elaborata o uređenju radilišta?
 • Koji su opšti podaci koje sadrži elaborat?
 • Šta sadrži opis radova?
 • Šta sadrže mjere za sigurnost i zdravlje na radu u okviru elaborata?
Pitanja i odgovori

 

Inspekcijski nadzor u primjeni Zakona o zaštiti na radu

 • Važeći Zakon o ZNR i pripadajući propisi
 • Opća pravila i mjere zaštite na radu
 • Obaveze poslodavaca
 • Organizovanje poslova zaštite na radu
 • Obaveze radnika za zaštitu na radu
 • Prava i dužnosti povjerenika za zaštitu na radu
 • Dužnosti radnika
 • Uputstva za sigurnu upotrebu i rukovanje sredstvima za rad
 • Osposobljavanje radnika
 • Akt o procjeni rizika
 • Interni akt o zašiti na radu – Pravilnik za zaštitu na radu
 • Ovlaštene organizacije za vršenje procjene rizka i obavljanje drugih stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu
 • Obaveza vođenja evidencija kod poslodavca
 • Posebno osiguranje radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom
 • Inspekcijski nadzor
 • Kaznene odredbe.
Pitanja i odgovori

 

Izrada internog akta, odnosno, Pravilnika o zaštiti na radu, organizacija u vođenju poslova za zaštitu na radu

 • Šta se sve uređuje Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca?
 • Može li poslodavac sam da obavlja poslove zaštite na radu i u kojim djelatnostima?
 • Koji su uvjeti da bi ovlaštena organizacija mogla obavljati poslove zaštite na radu kod poslodavca?
 • Koji su uvjeti da bi poslodavac mogao obavljati sam poslove zaštite na radu?
 • Razlika između veličine (firme ili institucije) po broju zaposlenih, radnih mjesta sa povećanim rizikom, organizacijskih jedinica, u FBiH i u RS?
  • Mala preduzeća, organizacije i institucije
  • Srednja preduzeća, organizacije i institucije
  • Velika preduzeća, organizacije i institucije
 • Kako se obavljaju poslovi iz oblasti zaštite na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom?
 • Da li se može angažirati ovlaštena organizacija za zaštitu na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom?
 • Druga pitanja organizacione naravi
Pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

Predavači su renomirani stručnjaci iz oblasti zaštite na radu.

 

Literatura:

Predavanja na seminaru i radionicama bit će usklađena sa pravnom legislativom za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu. Mi smo vodili računa da seminar i radionice, u sadržajnom smislu, odgovaraju radnicima koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu, ili onima koji će polagati stručni ispit iz ove oblasti.

 1. Zakon o zaštiti na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 79/20),
 2. Zakon o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16, 89/18 i 44/22),
 3. Pravila o procjeni rizika (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 23/21),
 4. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 23/21),
 5. Pravilnik o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 23/21),
 6. Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima s povećanim rizikom (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 24/21),
 7. Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavaca (“Službene novine Federacije BiH, broj: 34/21),
 8. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 83/21),
 9. Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 83/21),
 10. Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom („Službene novine Federacije BiH“, broj: 09/23),
 11. Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 09/23),
 12. Pravilnik o vođenju evidencije, čuvanju isprava i sadržaju godišnjeg izvještaja iz oblasti zaštite na radu („Službeni list SR BiH“, broj: 2/91),
 13. Pravilnik o pružanju prve pomoći u slučaju povrede i oboljenja radnika na radu („Službeni list SR BiH“, broj: 38/86),
 14. Opći pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu („Službeni list FNRJ“, br. 16/47, 18/47 i 36/50),
 15. Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u kudeljarama („Službeni list FNRJ“ broj: 46/47),
 16. Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u grafičkim preduzećima („Službeni list FNRJ“, broj: 56/47),
 17. Pravilnik o higijenskim i tehničkim mjerama pri radu u fabrikama stakla-staklarama („Službeni list FNRJ“, br. 14/48, 18/48),
 18. Pravilnik o higijenskim i tehničkim mjerama pri radu u kamenolomima i ciglanama, kao i kod vađenja gline, pijeska i šljunka („Službeni list FNRJ“, broj: 69/48),
 19. Pravilnik o zaštitnim mjerama pri rukovanju eksplozivom i lagumanju (miniranju) u rudnicima i kamenolomima, kao i pri drugim radovima (prilog broj 8 uz „Službeni list FNRJ“, broj: 98/49),
 20. Pravilnik o tehničkim i zdravstveno- tehničkim zaštitnim mjerama na radu pri hemijsko-tehnološkim procesima (prilog broj 8 uz „Službeni list FNRJ“, broj: 55/50),
 21. Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u crnoj metalurgiji („Službeni list FNRJ“, broj: 7/55),
 22. Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri ronilačkim radovima („Službeni list FNRJ“, broj: 36/58),
 23. Pravilnik o higijensko-tehničkim mjerama pri radu na preradi i obradi metala („Službeni list FNRJ“, broj: 40/61),
 24. Pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri lučko-transportnom radu („Službeni list SFRJ“, broj: 14/64),
 25. Pravilnik o zaštiti na radu pri tehničkom obrađivanju legura lakih metala u kupatilima s nitratnim solima („Službeni list SFRJ“, broj: 48/65),
 26. Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prijevozu motornim vozilima („Službeni list SFRJ“, broj: 55/65),
 27. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila („Službeni list SFRJ“, broj: 17/66),
 28. Pravilnik o zaštiti na radu s uređajima za ukrcavanje i iskrcavanje tereta na pomorskim brodovima i plovilima unutrašnje plovidbe („Službeni list SFRJ“, broj: 32/66),
 29. Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi („Službeni list SFRJ“, broj: 34/68),
 30. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu („Službeni list SFRJ“, br. 42/68 i 45/68),
 31. Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice („Službeni list SFRJ“, broj: 65/91),
 32. Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi („Službeni list SFRJ“, broj: 35/69),
 33. Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i barutima („Službeni list SFRJ“, broj: 55/69),
 34. Pravilnik o posebnim mjerama i normativima za zaštitu na radu pri preradi i obradi kože, krzna i otpadaka kože („Službeni list SFRJ“, broj: 47/70),
 35. Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama („Službeni list SFRJ“, broj: 29/71),
 36. Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad („Službeni list SFRJ“, broj: 18/91),
 37. Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu („Službeni list SR BiH“, broj: 20/85),
 38. Pravilnik o zaštiti na radu sa razvijačima acetilena i acetilenskim stanicama („Službeni list SR BiH“, broj: 2/87),
 39. Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala („Službeni list SR BiH“, broj: 5/86),
 40. Pravilnik o zaštiti na radu u željeznicama („Službeni list SR BiH“, br. 42/86 i 3/87),
 41. Pravilnik o opštim mjerama zaštite na radu za građevinske objekte namjenjene za radne i pomoćne prostorije i radne prostore („Službeni list SR BiH“, broj: 5/88),
 42. Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije („Službeni list SR BiH“, broj: 34/88).

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:30

 

SEMINAR/RADIONICA JE NAMIJENJEN/A:
 • radnicima koji se pripremaju za polaganje stručnog ispita;
 • radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu;
 • povjerenicima za zaštitu na radu;
 • šefovima pravnih službi;
 • inžinjerima / radnicima zaštite na radu;
 • direktorima i radnicima ovlaštenih zdravstvenih ustanova za zaštitu na radu;
 • advokatima i pravnicima;
 • samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti zaštite na radu, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije u zaštiti na radu.

 

Stručni ispit:

Za one koji imaju namjeru da polažu stručni ispit želimo skrenuti pažnju da on obuhvata teorijsko i praktično poznavanje zakona, podzakonskih akata, tehničkih propisa, normativa i standarda iz oblasti zaštite na radu, te može obuhvatati i praktično poznavanje upotrebe i rukovanja uređajima i instrumentima koji se koriste za obavljanje poslova iz oblasti zaštite na radu.

Posebni dio stručnog ispita polaže se pismeno i usmeno. Pismeni dio posebnog dijela stručnog ispita se sastoji od praktičnog zadatka na kojem kandidat treba da pokaže sposobnost samostalnog rada i u kojem treba da izrazi teorijsko i praktično znanje u navedenim oblastima. Usmeni dio posebnog dijela stručnog ispita podrazumijeva odbranu izrađenog praktičnog zadatka.Uspjeh kandidata na posebnom dijelu stručnog ispita se ocjenjuje ocjenom „položio“ ili „nije položio“.

Dakle, posebni dio stručnog ispita polaže se pismeno i usmeno, a sastoji se od praktičnog zadatka na kojem kandidat treba da pokaže sposobnost samostalnog rada i u kojem treba da izrazi teorijsko i praktično znanje u određenim oblastima propisano Pravilnikom.


KOTIZACIJA (sa PDV-om):

340 KM po jednom učesniku;
330 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
320 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Materijal sa seminara: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak dva dana (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 


PRIJAVA NA SEMINAR/RADIONICU:

Obavezna prijava na seminar/radionicu putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/radionici uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.675 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


 

Narudžbe možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo