Vijesti

Dug Grada Banjaluka povećan za 11 miliona KM

BANJALUKA – Kreditna zaduženost Grada Banjaluka je zaključno sa junom ove godine iznosila 112,7 miliona KM, što je za 11,14 odsto više u odnosu na decembar prošle godine, kada je taj dug iznosio 101,4 miliona KM.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Foto: Capital.ba

Navedeno je u to Informaciji o zaduženju grada Banjaluka i datim garancijama na dan 30. jun 2023. godine, dokumentu koji će se naći na pred odbornicima na idućem zasjedanju Skupštine grada Banjaluka.

Zaduženje veće sa nepovučenim sredstvima

U dokumentu je navedeno da se ta suma odnosi na povučena kreditna sredstva i emisiju obveznica, od čega 91,6 miliona KM ide na glavnicu duga, a 21,1 miliona KM na kamate.

Međutim, ako se uzmu u obzir i nepovučena kreditna sredstva ukupno zaduženje Grada Banjaluka je znatno veće.

Prema podacima navedenim u ovoj informaciji ukupan dug sa povučenim i nepovučenim sredstvima i iz emisije obveznica iznosi 137,7 miliona KM, što je više za 28,34 odsto od ukupnog duga kraju prošle godine  kada je iznosio 107,3 miliona KM.

„Na rast duga uticalo je novo zaduženje u nominalnom iznosu od 25 miliona KM, kao i rast kamatnih stopa kod postojećih zaduženja, što je dovelo do povećanja ukupnog neotplaćenog duga. Ako se ukupan dug sa povučenim i nepovučenim kreditnim sredstvima, posmatra u odnosu na kraj 2020. godine, kada je stanje bilo 135,2 miliona  KM, saldo duga povećan je za svega 1,8 odsto. Ovo je rezultat činjenice da je u proteklom periodu otplata duga bila veća od novog zaduživanja. Posmatrano no glavnici zaduženja, otplaćen je 31 milion KM, dok glavnica novog zaduženja iznosi 25 miliona KM“, navedeno je u ovoj Informaciji .

Najviše sredstava iz povučenih kredita otišlo na teniski teren

Precizirano je da Grad Banjaluka zaključno sa junom ove godine otplaćuje 13 dugoročnih zaduženja, od kojih je 11 kredita te dva zaduženja po osnovu emisije obveznica.

Navedeno je da je Grad u prvih pola godine za otplatu kredita izdvojio ukupno 8,8 miliona KM od čega je 6,4 miliona potrošeno na glavnicu, a 2,3 miliona KM na kamate. Ostali troškovi vezani za servisiranje kreditnih zaduženja i usluga po osnovu emisije obveznica su iznosila 41.783 KM.

Navedeno je da planirani priliv sredstava po osnovu zaduživanja u budžetu grada Banjaluka u 2023. godini iznosi 29,8 miliona KM, a da je do šestog mjeseca ove godine ostvareni priliv sredstava po tom osnovu iznosio 11,3 miliona KM.

Precizirano je da se taj priliv sredstva odnosio na izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže, te teniske dvorane kod parka Mladen Stojanović na koju je otišlo 10 miliona KM kredita.

U informaciji je navedeno i da Grad Banjaluka nema kratkoročnog duga, dok godišnji anuitet po tekućim dugoročnim zaduženjima, koja podliježu zakonskom ograničenju u 2023. godini iznosi 18,3 miliona KM, sa stepenom zaduženosti od 12,55 odsto redovnih prihoda ostvarenih u 2022. godini.

U dokumentu je naglašeno da ni u jednoj projektovanoj godini, a procjenom su obuhvatili period do 2033. godine, stepen zaduženosti ne prelazi propisanih 18 odsto.

Grad otplaćuje kredite „Toplane“

Kada su u pitanju garancije koje izdao Grad Banjaluka zaključno sa 30. junom ove godina evidentirane su četiri izdate garancije.

Tri se odnose na staro preduzeće „Toplana“, a jedno na preduzeće DEP-OT. Obrazloženo je da ukupan iznos svih garancija iznosi 19,5 miliona KM, što je 13,34 odsto u odnosu na prihode iz 2022. godine, čime nije prekoračena zakonska granica od 30 odsto redovnih prihoda.

„’Toplana’ nije ostvarivala dovoljno poslovnih prihoda da bi mogla uredno plaćati obaveze po zaduženjima, te je Grad kao garant, u prvoj polovini 2023. godine izmirio navedene obaveze u ukupnom iznosu od 1,8 miliona KM a što je u skladu sa planiranim budžetom“, precizirano je u informaciji.

CAPITAL: V. P.

Objava Dug Grada Banjaluka povećan za 11 miliona KM prenijeta sa portala Capital.ba – Informacija je capital.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -