Vijesti

Vlada FBiH dala podršku nastavku gradnje poddionice Šićki Brod – Đurdevik

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o provedbi projekta poddionice Šićki Brod – Đurdevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo poddionica 2 (LOT 2).

Vlada je ovom ministarstvu naložila da, u suradnji s JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, planira potrebna sredstva u budžetu Federacije BiH za ovaj projekt u narednim godinama u skladu s dinamikom njegove realizacije.

Vlada će iz budžeta Federacije BiH nastaviti osiguravati podršku realizaciji ovog projekta tako da sredstava budu planirana u skladu s provedenim postupcima nabavke radova i usluga i vremenskom dinamikom realizacije projekta. Doneseni zaključci stupaju na snagu danom donošenja.

 

Utvrđen javni interes za izgradnju brze ceste

Vlada FBiH je, danas donesenom Odlukom, utvrdila da je izgradnja brze ceste Mostar Sjever – Široki Brijeg – granica s Republikom Hrvatskom, dionica Polog – granica Republike Hrvatske, u dužini od 40,5 km, od javnog interesa za Federaciju BiH.

Utvrđeno je da su Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ove ceste, a ovom javnom preduzeću naloženo je da pokrene postupak eksproprijacije nekretnina.

Sredstva za realizaciju ove odluke osigurat će JP Autoceste FBiH, a za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

U obrazloženju, Federalno ministarstvo ministarstvo prometa i komunikacija je navelo da je donošenje ove odluke bilo potrebno kako bi se omogućio postupak eksproprijacije nekretnina, što je ujedno i preduslov za realizaciju projekta izgradnje brze ceste na ovoj dionici.

Ostale odluke, zaključci i izvještaji

Vlada FBiH je prihvatila izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu, koji će biti upućen Parlamentu FBiH radi razmatranja.

Vlada FBiH je dala saglasnost na planirani iznos sredstava u iznosu od 4.905.000 KM za pokrivanje troškova rada i administriranja Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju u 2022. godini, a u skladu s izvršenom analizom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije prethodno dostavljenog procijenjenog godišnjeg troška rada i administriranja Operatora.

Federalna vlada je usvojila informaciju Upravnog odbora Projekta „Dodatno finansiranje – Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” za Federaciju BiH o ažuriranju Liste objekata za implementaciju mjera energetske efikasnosti u periodu od 2020. do 2024. godine od značaja za FBiH, te dala saglasnost na ovu listu.

Vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, te primila k znanju Plan rad i Finansijski plan Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju za 2022. godinu. Prihvaćena je i informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o radu ovog operatora za 2022. godinu.

Vlada je danas razmatrala i izvještaj o radu Komisije za koncesije FBiH za 2021. godinu, te će ga uputiti Parlamentu FBiH.

Vlada se upoznala s informacijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te dala saglasnost na dostavljene izvještaje o radu i finansijskom poslovanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2020. i 2021. godinu.

Danas je usvojene izmjene i dopune Plana rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2022. godinu.

Vlada FBiH se upoznala s informacijom Zavoda za javno zdravstvo FBiH u vezi sa otpisom i donacijom vakcina protiv koronavirusa.

 

Kadrovska rješenja

Na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku, Vlada FBiH je donijela Rješenje o imenovanju članova Radne grupe za izradu Metodologije za izračun minimalne i prosječne potrošačke korpe u Federaciji BiH. Ovu radnu grupu čine Hasan Karačić (predsjedavajući i koordinator), Adnan Muminović, Merima Maslo, Aner Begić, Ivana Brkić i Mesuda Kamberović (članovi).

Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost Skupštini UNIS GROUP d.o.o za imenovanje Enesa Bikodušića, Mirze Emirhafizovića i Amera Salihovića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Jasmina Pašić (JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar), Ernest Đonko (JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo), Jadranko Puljić (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo) i Elbisa Zagorčić (ArcelorMittal d.o.o. Zenica), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

 

Biznis.ba / FENA

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -