Edukacije

Forenzičko računovodstvo i manipulacije u finansijskim izvještajima

Prevare u finansijskim izvještajima postale su dio naše svakodnevnice. Prema istraživanjima ACFE– Association of Certified Fraud Examination, Report to the Nations, 2022., procjenjuje se da medijan gubitaka po industrijama iznosi,  real estate 435.000 $, wholesale trade 400.000 $, construction 203.000 $….

Za razliku od razvijenih zemalja svijeta gdje je forenzičko računovodstvo veoma ozbiljno organizovano, u Bosni i Hercegovini je još uvijek u početnoj faziveoma slabo institucionalno i u praksi razvijeno. U posljednje vrijeme,u regionu, forenzičko računovodstvo dobija na značaju posebno poslije afere „Agrokor“, gdje se još uvijek utvrđuju razmjere lažnog finansijskog izvještavanja i tek će se u budućnosti vidjeti posljedice obmanjivanja svih interesnih grupa, koje se mora dokumentvati i sudskim epilogom. 

Finansijski  izvještaji imaju najbitniju ulogu pri donošenju strateških i operativnih odluka te ih je stoga potrebno znati interpretirati i analizirati. Bitno je poznavati koje informacije pružaju pojedini dijelovi izvještaja,te gdje postoji prostor za manipulacije.

Financijski izvještaji determiniraju odnose prema bankama, dobavljačima, kupcima, dioničarima kompanije te  o njima u znatnoj  mjeri zavisi cijena dionica poduzeća, mogućnost dobijanje  kredita i ulaganje investitora. Zato smo kreirali ovaj Seminar da prepoznate u kojim segmentima finansijskih  izvještaja postoji prostor za manipulacije te gdje se u praksi najčešće evidentiraju određene manipulacije.

Kroz interaktivni seminar će vas voditi Fahrudin Hasanović, ovlašteni procjenitelj i  forenzički računovođa.

Tokom seminara ćemo pojasniti pojam “kreativnog računovodstva” i šta zapravo rade kompanije kako bi uljepšale svoj poslovni rezultat. Pojasnit ćemo koje analitičke procedure i tehnike treba primjeniti kako bi uspješno uočili lažiranje finansijskih izvještaja. Naučit ćete tehnike vođenja forenzičkog intervjua, proći ćemo kroz manipulacije u finansijskim izvještajima, Beneish M score, Springate model, Altmanove modele, poreske prevare i još puno toga. Obradit ćemo poslovanje sa Off Shore zonama kao i forenziku u javnim nabavkama. Ovu su pitanja na koja će učesnici seminara imati priliku da dobiju odgovore, da zajedno pokušamo riješiti dileme koje imaju, kroz interaktivan  pristup a u cilju da stečena znanja koriste u svom daljem radu.

Više o edukaciji