(PRIVATNO) – PRAVNA PITANJA IZGRADNJE KAPACITETA I PROIZVODNJE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA (SOLARNI PANELI, VJETRO TURBINE)

 


Seminar:

09:30h
Sarajevo 22. 05. 2024. Hotel “Hollywood”

Bosna i Hercegovina se mnogim međunarodnim dokumentima obavezala na provođenje zelene tranzicije. Članstvo u Evropskoj energetskoj zajednici kao i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju odnosno kandidatski status obavezuju BiH da izvrši dekarbonizaciju energetskog sektora i općenito provede reforme i uskladi svoje zakonodavstvo u oblasti energije sa pravom EU.

Energetsko pravo je primarno javno pravo, ali ima i značajne privatno-pravne aspekte. Težište planiranog seminara je na privatno-pravnim aspektima proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, ali ove aspekte nije moguće pravilno i potpuno sagledati bez uvodnih napomena o pravnom okviru općenito.

Privatno – pravni aspekti su primarno vezani za pitanje kakve su stvari sa stanovišta propisa stvarnog prava uređaji za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (solarni paneli, vjetroturbine, vodovi i svi prateći uređaji), da li su onu u pravu BiH pokretne ili nepokretne stvari. Od ovog samo naizgled jednostavnog pitanja zavise mogućnosti kreditiranja i korištenja ovih uređaja kao sredstvo osiguranja kredita. Ova su pitanja već postala vrlo značajna u bankarskoj praksi.

Postavlja se pitanje da li je optimalan model za izgradnju uređaja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora kupovina zemljišta na kojima će oni biti podignuti ili je odnose vlasnika zemljišta i proizvođača energije (u slučaju da se ne radi o prosumer-ima) optimalnije riješiti putem osnivanja prava građenja i/ili stvarnih služnosti. Posebna se pitanja postavljaju ako se radi o zemljištu u vlasništvu subjekata javnog prava. Odluke Visokog predstavnika o državnoj imovini mogu biti ozbiljna prepreka izgradnji ovih kapaciteta.

U slučaju novih pravnih pitanja i instituta uvijek je koristan pogled „preko ruba tanjura“ odnosno pregled rješenja u uporednom pravu.

Sva navedena pitanja će biti praćena i dostupnim sudskim odlukama.


 

SADRŽAJ SEMINARA:

 • Uvod, općenito o pravnom okviru koji regulira proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
 • Izgradnja objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora v. zaštita okoliša
 • Stvarno – pravni status uređaja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora; djelovanje načela superficies solo cedit, da li se radi o pokretnim ili nepokretnim stvarima?
 • Uređaji za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora kao objekt založnog prava (hipoteka ili zaloga na pokretnim stvarima) odnosno drugih prava osiguranja (posebna vlasnička prava odnosno leasing, zadržanje prava vlasništva)
 • Mogućnosti koje nude Okvirni zakon o zalozima BiH i entitetski zakoni o stvarnim pravima
 • Pravo građenja i pravo služnosti – klasični instituti u funkciji izgradnje uređaja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
 • Rješenje uporednog prava koja bi bila primjenjiva u BiH
 • Sudska praksa vezana za obnovljive izvore energije i zaštitu okoliša.

 

Pitanja i odgovori


 

PREDAVAČ:

Prof. dr. Meliha Povlakić

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • bankama,
 • advokatima,
 • notarima,
 • poslodavcima,
 • pravnicima,
 • šefovima pravnih službi na svim nivoima vlasti,
 • članovima uprava privrednih društava,
 • gradskim/općinskim službama nadležnim za imovinsko-pravne poslove i katastar,
 • državnim, entitetskim, kantonalnim i općinskim pravobraniocima,
 • zaposlenicima u zemljišnoknjižnim uredima/odjeljenjima,
 • zaposlenicima u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske;
 • službama za geodetske i imovinsko pravne poslove,
 • i svima onim koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz ove oblasti.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

185 KM po jednom učesniku;
175 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
165 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Edukacijski materijal (prezentacija sa seminara)
 • Osvježenje tokom pauze i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 350 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.920 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 300 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu


 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo