POSTUPCI JAVNIH NABAVKI – KORAK PO KORAK:

– OGRANIČENI POSTUPAK

– OKVIRNI SPORAZUM

– ANEX II DIO B

– PREGOVARAČKI POSTUPAK

 


Interaktivni seminar:

09:30h

Hotel Hollywood Sarajevo 19. 1. 2022.
Hotel Mostar Mostar 20. 1. 2022.
Hotel Bosna Banja Luka 25. 1. 2022.

Snimak seminara:

10:00h 24. 1. 2022.

 

Ovim seminarom nastavljamo obradu postupaka u javnim nabavkama, korak po korak, od pripremnih radnji za provođenje postupka, izrade tenderske dokumentacije / poziva za dostavu ponuda, priprema ponuda, ocjene ponuda, donošenja odluka o ishodu postupka nabavke, obavještavanja ponuđača, do pravne zaštite, podnošenja izvještaja Agenciji za javne nabavke, potpisivanja i realizacije ugovora. Također, učesnicima ćemo, u okviru materijala, prezentovati i dostavitirneke/obrasce potrebne za provođenje ovih postupaka, poput hodograma aktivnosti za svaki od navedenih postupaka, posebne odluke o pokretanju postupka nabavke, i slično.

Cilj seminara je profesionalno osposobljavanje polaznika za samostalan rad na poslovima javnih nabavki, izrada tenderske dokumentacije, učešće u radu komisije za javne nabavke, i unapređivanje znanja polaznika koji se već bave ovim poslovima ili su zainteresovani za ove poslove, te je iz tog razloga seminar koncipiran na način da pored teorijskih predavanja sadrži i niz primjera koji će biti prezentovani učesnicima. Također, polaznici dobijaju i adekvatnu priručnu literaturu za navedene postupke, posebno za Pregovarački postupak jer se on koristi u hitnim situacijama.

Pozivamo Vas da uzmete učešće na seminaru / webinaru, kako biste stekli neophodna ili usavršili postojeća znanja iz oblasti javnih nabavki, te riješili eventualne dileme vezane za postupke nabavki ili pojedine faze postupka.


Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara u skladu sa preporukama nadležnih organa.


U slučaju daljnjeg širenja Corona virusa organizator zadržava pravo da otkaže zakazane radionicu i prijavljenim učesnicima ponudi drugi termin ili webinar.


 

SADRŽAJ SEMINARA:


Ograničeni postupak
 • Uslovi za primjenu ograničenog postupka
 • Provođenje ograničenog postupka nabavke (aktivnosti ugovornog organa, korak po korak – hodogram aktivnosti)
 • Rokovi
 • Priprema tenderske dokumentacije
 • Ocjena ponuda i izrada zapisnika o ocjeni ponuda, u kojoj fazi – fazama se radi i kako?
 • Obavještavanje ponuđača o ishodu postupka nabavke
 • Kada ponuđači imaju pravo žalbe?
Pitanja i odgovori

Okvirni sporazum
 • Da li se bilo koji tip okvirnog sporazuma može primijeniti za bilo koju nabavku?
 • Kada predvidjeti potpisivanje ugovora, a kada potpisivanje okvirnog sporazuma?
 • Kako definisati srazmjerne uslove ekonomsko-finansijske i profesionalne sposobnosti kod okvirnog sporazuma?
 • Kada se okvirni sporazum zaključuje na vrijednost najpovoljnije ponude a kada na procijenjenu vrijednost nabavke?
 • Kako postupiti kada u okvirnom sporazumu primimo samo jednu ponudu?
 • Zaključivanje pojedinačnih ugovora iz okvirnog sporazuma (računi i narudžbenice kao pojedinačni ugovori);
 • Primjeri.
Pitanja i odgovori

 

Anex II Dio B
 • Tretman usluga iz Aneksa II dio B u Zakonu o javnim nabavkama;
 • Koje se odredbe Zakona o javnim nabavkama primjenjuju prilikom nabavke usluga iz Aneksa II dio B;
 • Mogu li se i kada primjenjivati drugi postupci nabavke kada se nabavljaju usluge iz Aneksa II dio B;
 • Da li je obavezno imenovanje komisije za nabavke prilikom provođenja nabavke usluga iz Aneksa II dio B;
 • Vrsta usluga koje imaju poseban režim;
 • Rokovi;
 • Procedura provođenja postupka nabavke usluga iz Aneksa II dio B – korak po korak;
 • Sadržaj poziva za dostavu ponuda;
 • Šta se i gdje javno objavljuje prilikom provođenja nabavke usluga iz Aneksa II dio B;
 • Dijagram toka za postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN.
Pitanja i odgovori


Pregovarački postupak

 • Zakonski uslovi za provođenje pregovaračkog postupka;
 • Opravdanost primjene ovog postupka;
 • Prednosti i rizici;
 • Kada se pregovarački postupak ne može primjenjivati.
Pregovarački postupak sa prethodnom objavom obavještenja
 • Tok pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja;
 • Garancija ozbiljnosti ponude;
 • Određivanje cijena;
 • Kada se postupak poništava;
 • Rokovi – poštivanje i način računanja rokova.
Pregovarački postupak bez objave obavještenja
 • Odabir pregovaračkog postupka bez prethodne objave – kada i kako?;
 • Upravljanje postupkom (tok, način, posebno sadržaj poziva, ispitivanje tržišta, ocjena sposobnosti, određivanje cijena itd.);
 • Pregovarački postupak kod nabavke roba, radova i usluga;
 • Kako voditi postupak ako ponudu podnosi grupa ponuđača (konzorcij);
 • Priprema ponude i način pregovaranja;
 • Dokazivanje sposobnosti ponuđača – materijalne greške u praksi;
 • Pravna zaštita kod pregovaračkog postupka (zakonske sankcije).
Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI:

Sarajevo i Banja Luka

Mostar

Ivana Grgić – trener za JN AJN

Ivana Grgić – trener za JN AJN

Amir Rahmanović – trener za JN AJN

Josip Jakovac – trener za JN AJN


TRAJANJE SEMINARA:

U periodu od 09:30 – 15:00 h

 

SEMINAR / WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • Ugovornim organima i ponuđačima,
 • sektorskim ugovornim organima
 • odgovornim licima ugovornih organa i ponuđača,
 • privrednim subjektima – ponuđačima,
 • predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke,
 • internim revizorima i revizorima,
 • advokatima i sudijama,
 • službenicima za javne nabavke
 • za sve ostale koji rade i obavljaju poslove javnih nabavki, kao i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Snimak:

145 KM po jednom učesniku;
135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
125 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara / webinara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Materijal sa literaturom:
  • Modeli akata za Ograničeni postupak (CD)
  • Modeli akata za Pregovarački postupak (CD)
  • Priručnik za provođenje Pregovaračkog postupka u javnim nabavkama (CD) 150 str.
  • Obrazac Poziva za učešće u pregovaračkom postupku s objavom obavještenja o nabavci radova / roba / usluga (CD) 13. str.
  • Obrazac Poziva za dostavu ponuda u pregovaračkom postupku s objavom obavještenja o nabavci radova / roba / usluga (CD) 7 str.
  • Priručnik: Kako provoditi javne nabavke u krajnjoj hitnosti (CD) 90 st.
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

PRIJAVA NA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“:

Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 200 KM,

godišnja pretplata za 2021. godinu

 

Portal trenutno sadrži oko 3.287 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava

+ 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače


Praktični aspekti javnih nabavki – I dio

Grupa autora – trenera
Format A4, meki povez, 525 str.

 

Priručnik Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori – I DIO izašao je iz štampe 2019. godine i od tada nije bilo izmjena Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) u Bosni i Hercegovini.

U sadržajnom smislu u Priručniku se obrađuju različita pitanja, problemi i prakse iz javnih nabavki koja smo dobijali od naših učesnika seminara i na dnevnoj bazi od pretplatnika na naš časopis PRAVO I FINANSIJE.

Prvi dio obuhvata materiju iz prvih deset poglavlja Zakona o javnim nabavkama. Iz tih razloga sadržaj Priručnika struktuiran je kao sadržaj Zakon o javnim nabavkama pa je pretraga, u odnosu na pitanja koja Vas zanimaju, vrlo jednostavna.

Priručnik je odgovor na potrebe naših stalnih korisnika da se na jednom mjestu prikupe i objave sva pitanja tokom 2018/2019. godine iz javnih nabavki. U oblasti javnih nabavki ne postoje slična izdanja pa je iz tih razloga vrlo korisna literatura za praktičare u javnim nabavkama kako ugovornih organa tako i ponuđača.

Detaljnije

PRAKTIČNI ASPEKTI JAVNIH NABAVKI – II DIO

Grupa autora – trenera
Format A4, meki povez, 425 str.

 

Priručnik Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori – II DIO izašao je iz štampe 2019. godine i od tada nije bilo izmjena Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) u Bosni i Hercegovini. U sadržajnom smislu u Priručniku se obrađuju različita pitanja, problemi i prakse iz javnih nabavki koja smo dobijali od naših učesnika seminara i na dnevnoj bazi od pretplatnika na naš časopis PRAVO I FINANSIJE.

Drugi dio obuhvata materiju od Desetog poglavlja do kraja Zakona o javnim nabavkama. Iz tih razloga sadržaj Priručnika struktuiran je kao sadržaj Zakon o javnim nabavkama pa je pretraga, u odnosu na pitanja koja Vas zanimaju, vrlo jednostavna.

Priručnik je odgovor na potrebe naših stalnih korisnika da se na jednom mjestu prikupe i objave sva pitanja tokom 2018/2019. godine iz javnih nabavki. U oblasti javnih nabavki ne postoje slična izdanja pa je iz tih razloga vrlo korisna literatura za praktičare u javnim nabavkama kako ugovornih organa tako i ponuđača.

Detaljnije

Ekonomija javnih nabavki

Autori: mr. Admir Bašić i mr. Amela Karić
Format B5, meki povez, 160 str.

Ekonomija javnih nabavki je knjiga koja javne nabavke smješta u širi društveni i poslovni kontekst i ne bavi se praktičnim pitanjima i postupcima javnih nabavki. To ne znači da ne može biti interesantna i za praktičare u oblasti javnih nabavki posebno u velikim ugovornim organima i ponuđačima. Ona tematizira ključna pitanja i probleme u javnim nabavkama, od istraživanja tržišta, kao početnog koraka u javnim nabavkama, kriterija za dodjelu ugovora (najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda) do zelenih nabavki i uvođenja novih tehnologija u postupcima javnih nabavki (elektronske nabavke).

S druge strane, u knjizi se elaboriraju uzroci i posljedice kolizije u javnim nabavkama i rizici od zloupotrebe u postupcima javnih nabavki. Preporučujemo ovu knjigu za sve one koji žele unaprijediti svoje teorijsko znanje u oblasti javnih nabavki i koji se žele kretati i izvan praktičnih, konkretnih pitanja vezani za neki od praktičnih koraka u javnim nabavkama.

Detaljnije

Pravna zaštita u javnim nabavkama

Autori: dr. Tarik Rahić, dr. Ostoja Kremenović, mr. Šejla Omanović, mr. Josip Jakovac i Fuad Kozadra, dipl. ecc
Format B5, meki povez, str. 164., latinica

 

Žalbeni postupak u javnim nabavkama, u prvom redu, naglašava odgovornost ugovornog organa u smislu dosljedne primjene Zakona o javnim nabavkama, odgovarajućeg zakona o upravnom postupku i materijalnih propisa u svim fazama javne nabavke, a posebno u fazi pravne zaštite.

Osnovni zahtjev polazi od pretpostavke da ugovorni organ ima obavezu da vodi sve faze javne nabavke na transparentan način, blagovremeno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima, obavještava učesnike u postupku javnih nabavki i svim činjenicama i radnjama koje su od značaja za zakonitost postupka, te omogućava uvid u odgovarajuću dokumentaciju, u skladu sa propisima o upravnom postupku i o slobodi pristupa informacijama.

Priručnik obrađuje navedene korake u žalbenom postupku i precizira neophodne navode u žalbenom postupku i predlaganje odgovarajućih dokaza koji omogućavaju dvostepenom organu da razmotri sve navode na kojima se žalba zasniva. Ovdje treba posebno istaći značaj ove knjige za ponuđače jer su oni u manjem obimu prisutni na stručnim seminarima iz oblasti javnih nabavki a oni su u suštini subjekti, nosioci žalbenog postupka kod ugovornog organa, KRŽ/URŽ-a ili Suda BiH. Drugi dio knjige odnosi se na zakonsku regulativu iz pravne zaštite u postupcima javnih nabavki.

Detaljnije

Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD izdanje

Grupa autora: mr. Dragan Vukajlović, mr. Fuad Kozadra, Josip Jakovac, Šejla Omanović, Ilija Ignjatić i Anita Bevanda
Format A4, meki povez, str. 454., latinica, ćirilica (na tri zvanična jezika u BiH) + CD

 

Modeli akata u postupcima javnih nabavki namijenjeni su za praktičare u oblasti javnih nabavki koji je pripremljen nakon stupanja na snagu Zakona o javnim nabavkama. U priručniku su obrađeni prijedlozi modela akata za sve postupke javnih nabavki kao što su: Otvoreni postupak, Ograničeni postupak, Pregovarački postupak, Konkurentski zahtjev, Takmičarski dijalog i Direktni sporazum. U svakom od ovih postupaka pripremljeni su modeli neophodnih akata tokom realizacije cijelog postupka kao i dijagram toka samog postupka.

Modeli akata mogu se direktno koristiti a i usklađivati sa vlastitim potrebama samog postupka javne nabavke koji se koristi. Dijagrami toka svakog postupka dodatno omogućavaju korisnicima izvjesnu kontrolu vlastitog rada jer upućuje na sve neophodne korake tokom javne nabavke. Modeli akata su pripremljeni na sva tri zvanična jezika koja su u upotrebi u BiH i na CD-u (elektronska forma) pa ih je vrlo lako koristiti tokom realizacije nekog od postupaka javnih nabavki.

Detaljnije

CD Izdanje – Priručnik – Pregovarački postupak u javnim nabavkama

Autori: dr. Tarik Rahić, mr. Josip Jakovac, Ivana Grgić, dipl. ecc. i mr. Fuad Kozadra
Format B5., meki povez, str. 138 (Samo u PDF formatu (CD)

 

Pregovarački postupak se definira kao postupak u kojem ugovorno tijelo pregovara o uvjetima ugovora sa jednim ili više pozvanih ponuditelja. Ovaj se postupak može provoditi sa ili bez prethodne objave obavijesti o nabavi, isključivo prema uvjetima utvrđenim u Zakonu o javnim nabavama.

Novi zakon donio je ponešto izmijenjena rješenja koja se tiču uvjeta za primjenu pregovaračkih postupaka. Također, u odnosu na famozni članak 11. starog zakona o javnim nabavama BiH, iz 2004. godine, pregovarački postupci su regulirani sa više članaka, što ih čini preglednijim: članak 19. daje generalno pravilo za primjenu pregovaračkih postupaka, članci 20-24. daju decidirane uvjete pod kojima ugovorno tijelo može provesti pregovaračke postupke, dok članci 27. i 28. propisuju način vođenja pregovaračkih postupaka.

Dakle, ključni ciljevi ovog priručnika jesu da pomognu ugovornim organima prilikom provođenja pregovaračkog postupka (sa ili bez objave obavještenja o nabavci) i da kroz prezentirane primjere iz prakse, pokušamo otkloniti eventualne dileme o pravilnoj primjeni propisa iz ove oblasti i dati odgovore na pitanja sa kojima se isti susreću u svakodnevnom radu.

Detaljnije

CD – Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne situacije

Autori: Amir Rahmanović i Ivana Grgić
CD Izdanje

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA POSEBNIM AKCENTOM NA NJEGOVU PRIMJENU U VRIJEME PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE ZBOG PANDEMIJE KORONAVIRUSA
 • Vrste postupaka javne nabavke
 • Pregovarački postupak javne nabavke
 • Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci
 • Uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA SA AKCENTOM NA IZUZEĆE SA ASPEKTA ”POSEBNIH MJERA SIGURNOSTI” U VRIJEME PRIRODNE NESREĆE / VANREDNIH OKOLNOSTI ZBOG PANDEMIJE KORONAVIRUSA
 • Obaveze ugovornog organa po postupcima koji se izuzimaju od primjene odredbi ZJN

ŠTA SA ZAPOČETIM POSTUPCIMA NABAVKI?

KAKO NABAVITI OSTALE PREDMETE NABAVKI POTREBNE ZA POSLOVANJE UGOVORNIH ORGANA?

KAKO POJEDNOSTAVITI POSTUPKE JAVNIH NABAVKI?
 • Značaj tenderske dokumentacije u postupcima javnih nabavki
 • Odredbe tenderske dokumentacije kroz koje se mogu pojednostaviti postupci nabavki i priprema ponuda

PITANJA I ODGOVORI

LITERATURA

Detaljnije

Brosura 1 - Planiranje javnih nabavki

Autor: Dragana Kovačević
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 55.
(Samo u PDF formatu (CD)

 

Planiranje, kao jedna od faza postupka nabavke, u našoj zemlji je bilo zapostavljeno i većina aktivnosti vezano za postupke javnih nabavki je provođena neplanski. Zbog toga je dolazilo do kašnjenja u provođenju postupaka javnih nabavki, što je predstavljalo veliki problem ugovornim organima koji su imali situacije da im je istekao ranije zaključen ugovor, a još uvijek se nisu stvorili uslovi za potpis narednog ugovora.

Iako je izrada plana nabavki obavezna po Zakonu o javnim nabavkama, planiranju se ipak ne posvećuje dovoljno pažnje, već se planovi nabavke pripremaju zbog zakonske obaveze.

Zato je bitno da ugovorni organi nauče planirati javne nabavke, kako bi na vrijeme realizovali ugovore, a ne da pokreću postupak nabavke za izvođenje radova u avgustu i zaključuju ugovor kada je završena građevinska sezona, a ugovorni organ za tu godinu ima planirana sredstva. Vrlo često se ugovorni organi žale da je dug postupak nabavke, računajući i žalbene rokove. Međutim, nerijetko ugovorni organi ne pokrenu postupak nabavke na vrijeme, pa traže razlog u dugim rokovima za provođenje postupka nabavke, računajući i žalbeni postupak.

Zbog svega gore navedenog, u ovoj brošuri su prikazani svi elementi koje ugovorni organi trebaju uzeti u obzir prilikom izrade plana nabavki.

Detaljnije

CD Brošura Broj 2 “Okvirni sporazum”

Autor: Dragana Kovačević
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 66. (Samo u PDF formatu (CD)

 

Okvirni sporazum ne predstavlja posebnu vrstu postupka već tehniku ugovaranja, koja omogućava da ugovorni organ i ponuđač zaključe okvirni sporazum kojim definišu uslove  upravljanja ugovorima koji se dodjeljuju tokom određenog vremenskog perioda. Takođe, okvirni sporazum ne predstavlja ugovor na osnovu kojeg se realizuje jedna nabavka, već se konkretni ugovori o javnoj nabavci zaključuju u periodu važenja okvirnog sporazuma i u skladu s uslovima koji su tim sporazumom utvrđeni.

Institut okvirnog sporazuma uveden je u prethodnom zakonu o javnim nabavkama, ali se okvirni sporazum mogao zaključiti samo sa jednim ponuđačem. Novim Zakonom o javnim nabavkama, koji je usvojen 2014. godine, omogućeno je ugovornim organima da zaključe okvirni sporazum sa više ponuđača. Uvođenje mogućnosti zaključenja okvirnog sporazuma predstavlja značajan doprinos efikasnosti i ekonomičnosti provođenja postupaka javnih nabavki, uzimajući u obzir činjenicu da se na osnovu jednog postupka javne nabavke može zaključiti više ugovora, u skladu sa potrebama ugovornog organa.

U ovoj brošuri su prikazani praktični koraci koje ugovorni organi trebaju uzeti prilikom provođenja okvirnog sporazuma.

Detaljnije

Brošura Broj 3 “NABAVKA USLUGA OSIGURANJA VOZILA, IMOVINE I LICA”

Autor: Ivana Grgić
Broširano izdanje, Format B5. meki povez, str. 58.

 

Zbog velikog broja pokrenutih žalbenih procedura u postupcima nabavki usluga osiguranja vozila, imovine i lica, odlučili smo da pripremimo odgovore na sporna pitanja zbog kojih novi ugovori u velikom procentu ne mogu biti obezbijeđeni na vrijeme.

Tako će, u okviru ovog materijala, biti obrađene teme nabavki:

 • Usluga osiguranja iz aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (šta su i kada se provode),
 • Usluga osiguranja vozila
 • Usluga osiguranja imovine,
 • Usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih.

Pritom su obrađena pitanja vezana za pripremu tenderske dokumentacije i specifikacija, evaluaciju ponuda, popusta na premije, na šta se i kada ima smisla žaliti i koji su česti žalbeni navodi ponuđača u okviru ovih postupaka koje Kancelarija / Ured za razmatranje žalbi odbija kao neosnovane; šta sa potpisanim ugovorima ukoliko u toku godine dođe do promjene broja zaposlenih ili kupovine novog vozila, kako obezbijediti kontinuitet ugovora o osiguranju, šta ponuđač može učiniti ukoliko dozna da je ugovorni organ, itd.

Kao dodatak, obrađene su usluge registracije vozila i nabavka usluga tehničkog pregleda vozila.

Priručnik je koncipiran na način da odgovore i smjernice daje i ugovornim organima i ponuđačima u ovim postupcima, a u cilju efikasnijeg provođenja postupaka nabavki i uspješne kasnije realizacije ugovora za obje strane.

Detaljnije

CD Brošura Broj 4 “Tenderska dokumentacija”

Autor: Dragana Ribić
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 71. (Samo u PDF formatu (CD)

 

Tenderska dokumentacija je osnovni i najvažniji dokument u svakom postupku javne nabavke, a priprema tenderske dokumentacije predstavlja najvažniji segment prilikom provođenja postupka javne nabavke. Od sadržaja tenderske dokumentacije u najvećem dijelu zavisi ishod postupka javne nabavke, odnosno zavisi da li će ugovorni organ blagovremeno doći do potrebnog ugovora radi kojeg je raspisao nabavku. Bez dobro pripremljene tenderske dokumentacije ne može se uspješno završiti postupak nabavke.

Tenderska dokumentacija mora biti pripremljena uz uvažavanje člana 53. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda  („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14). Ponude, odnosno zahtjevi za učešće se ocjenjuju isključivo na osnovu uslova i zahtjeva iz tenderske dokumentacije. U ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum mogu biti uneseni samo podaci koji su ranije dati u tenderskoj dokumentaciji. Stoga tenderska dokumentacija mora sadržavati jasne, nedvosmislene, potpune i precizne podatke o budućem ugovoru, kao i sva potrebna pojašnjenja o načinu pripreme ponude.

Ovaj priručnik Vam može poslužiti kao uputstvo u praktičnoj izradi tenderske dokumentacije a također je obrađena detaljna procedura prilikom pripreme i sačinjavanja tenderske dokumentacije.

Detaljnije

Brosura 6 - Postupci male vrijednosti

Autor: Dragana Ribić
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 66. (Samo u PDF formatu (CD)

 

Postupak konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda je regulisan Glavom V Zakona o javnim nabavkama – Ostali postupci javne nabavke Odjeljak A. Dodjela ugovora male vrijednosti.

Način provođenja ovog postupka nabavke regulišu tri odredbe Zakona, članovi 87, 88. i 89. Međutim, ugovorni organi, prilikom provođenja postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, primjenjuju brojne druge odredbe zakona, prije svega opšte odredbe, odredbe koje regulišu početak postupka javne nabavke, pripremu tenderske dokumentacije i ponuda, evaluaciju ponuda, ishod postupka javne nabavke, obaveze ugovornog organa po završenom postupku i odredbe vezane za pravnu zaštitu.

Priručnik je koncipiran na način da odgovore i smjernice postupcima male vrijednosti, a u cilju efikasnijeg provođenja postupaka nabavki i uspješne kasnije realizacije ugovora za obje strane.

Detaljnije

CD Brošura Broj 7 “Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa”

Autor: Amir Rahmanović
Broširano izdanje, Format B5, meki povez. str. 72.

 

Žalbeni postupak, odnosno pravna zaštita u postupku javne nabavke regulisana je odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).

Cijeli jedan dio Zakona, tačnije „dio treći“ nosi naziv Pravna zaštita. Ovaj dio Zakona podijeljen je na dva poglavlja i to poglavlje I. „Postupak pravne zaštite“ (koji definiše određene institute kao što su: stranke u postupku, jezik postupka, aktivnu legitimaciju, zabranu zaključenja ugovora, odnosno period mirovanja u kojem se ne smije zaključiti ugovor, način izjavljivanja žalbe, postupanje ugovornog organa po žalbi, rokove za izjavljivanje žalbi, dokazivanje u žalbenom postupku, bitne povrede zakona, elemente, odnosno sadržaj žalbe, postupanje sa neurednom žalbom, izjavljivanje žalbe Uredu za razmatranje žalbi, iznose naknade za žalbu, postupanje Ureda za razmatranje žalbi po izjavljenoj žalbi, suspenzivno djelovanje žalbe, odlučivanje po žalbi, spajanje postupaka, način odlučivanja Ureda za razmatranje žalbi po izjavljenoj žalbi, izuzeće zbog sukoba interesa u žalbenom postupku).

Poglavlje II. „Pravna zaštita protiv odluka Ureda za razmatranje žalbi“ (koji definiše određene institute kao što su: upravni spor, prekršajne odredbe, supsidijarnu primjenu odredaba upravnog postupka, odnos prema ostalim propisima, naknadu troškova postupka, naknadu štete).

Ovaj Priručnik se posebno bavi i obrađuje postupanje ugovornog organa prilikom izjavljene žalbe od strane privrednog subjekta.

Detaljnije

CD Brošura Broj 8 “Rad povjerenstva/komisije za javne nabavke sa modelima akata”

Autor: Josip Jakovac, dipl. iur.
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 70. (Samo u PDF formatu (CD)

 

Najveći dio posla oko javnih nabavki u ugovornim organima, bez obzira kako je nabavna funkcija u ugovornom organu ustrojena, rade komisije za javne nabavke. Stoga je rad komisije za javne nabavke prije svega timski rad, u kojem se različite profesije nadopunjuju i rade na ostvarenju zajedničkog cilja – uspješne javne nabavke.

Direktive EU o javnim nabavkama (Direktive 2004/17 EZ i 2004/18 EZ) koje su u najvećoj mjeri transponirane u zakonodavstvo BiH donošenjem novog zakona ne reguliraju eksplicitno ovo pitanje, već je isto ostavljeno pojedinim državama na dispoziciju da urede vlastitom legislativom, uzimajući u obzir pritom svoju pravnu tradiciju i administrativnu praksu.

Ovaj Priručnik na praktičan način daje mogućnosti da se korak po korak objasni hodogram rada komisije za javne nabavke. Također, publikacija sadržava standardne modele akata koji su potrebni za rad komisije za javne nabavke i, na kraju, najčešća pitanja koja su od relevantnog značaja za rad komisije.

Detaljnije

Brošura Broj 9 “NABAVKA HOTELSKIH USLUGA"

Autor: Dragana Kovačević
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 61.

 

Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) se primjenjuje na sve postupke nabavke roba, usluga ili radova koje provode ugovorni organi ili sektorski ugovorni organi. Na dodjelu ugovora koji za predmet nabavke imaju usluge iz Aneksa II dio B Zakona primjenjuje se poseban režim, propisan članom 8. Zakona. Detaljnu proceduru provođenja postupka nabavke za neprioritetne usluge, tj. usluge nabrojane u Aneksu II dio B Zakona, propisuje Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16).

Ovim pravilnikom propisana je fleksibilnija procedura u odnosu na procedure propisane ZJN. Razlog je što se ovaj pravilnik odnosi na neprioritetne usluge koje su specifične u odnosu na ostale nabavke usluga. Prilikom provođenja nabavke neprioritetnih usluga, ugovorni organ primjenjuje Pravilnik, ali i odredbe Zakona definisane u članu 3. stav (1) Zakona, koji se odnose na poštovanje principa Zakona. Pored toga, Pravilnikom je propisano da ugovorni organi usluge iz Aneksa II dio B Zakona mogu nabavljati i putem direktnog sporazuma i konkurentskog zahtjeva uz primjenu ZJN, te se u tom slučaju ne primjenjuje Pravilnik.

Zakonom se uređuje sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, tj. uređuje se način trošenja javnih sredstava, te utvrđuju pravila za postupke javnih nabavki, na način da se definišu prava, dužnosti, odgovornosti i pravna zaštita učesnika u postupku javne nabavke.

U ovom Priručniku možete pronaći detaljne procedure a koje se tiču pokretanja postupka nabavke hotelskih usluga, plan nabavke, pripremu poziva, informacije koje poziv treba da sadrži, provođenje pregovora i odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača itd.

Detaljnije

Brosura 10 - Provodjenje postupka e aukcije

Autor: Dragana Kovačević
CD izdanje, Format B5, meki povez, str. 95. (Samo u PDF formatu (CD)

 

Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (‘’Službeni glasnik BiH’’, broj 66/16), omogućio je ugovornim organima da provođenjem e-aukcije dobiju niže cijene od ranije ponuđenih.

Za razliku od Zakona o javnoj nabavci, Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije se uređuju uslovi i način korištenja e-aukcije u postupku dodjele ugovora putem otvorenog postupka, ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja o nabavci i konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, u skladu sa kriterijima za dodjelu ugovora.

Da bi ugovorni organ zakazao e-aukciju, potrebno je da nakon zaprimanja ponuda izvrši početnu ocjenu ponuda, kako bi u sistem E-nabavke mogao unijeti početne vrijednosti. Samo ponuđači čije su početne vrijednosti unesene u sistem E-nabavke mogu učestvovati u e-aukciji.

Ugovorni organ ima obavezu da, nakon pregleda ponuda, u sistem E-nabavke unese ponuđače koji su podnijeli prihvatljive ponude i nakon toga zakaže e-aukciju. Ugovorni organ može da prati tok e-aukcije. Po završetku e-aukcije ugovorni organ preuzima izvještaj o toku i završetku e-aukcije i nastavlja postupak ocjene ponuda. Ostale aktivnosti se provode kao i u postupcima u kojima nije zakazana e-aukcija.

U ovom Priručniku prikazan je slikovit prikaz aktivnosti ugovornih organa i ponuđača u e-aukciji.

Za razliku od ugovornih organa, ponuđači učestvuju u toku e-aukcije i takmiče se ko će od ponuđača koji učestvuju u e-aukciji biti prvorangirani. Da bi ponuđač učestvovao u e-aukciji, preduslov je da je preuzeo tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki, tj. kroz sistem E-nabavke. Nakon završene e-aukcije, ponuđač preuzima izvještaj o toku i završetku e-aukcije i čeka da ga ugovorni organ obavijesti o izboru, na šta on ima pravo podnošenja žalbe.

Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije propisano je da, ukoliko ugovorni organ provodi postupke javnih nabavki putem otvorenog postupka, ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja i konkurentskog zahtjeva, kod kojih se koristi najniža cijena kao kriterij za dodjelu ugovora, dužan je predvidjeti provođenje e-aukcije u sistemu E-nabavke za najmanje 30% postupaka javne nabavke u 2017. godini.

Detaljnije

CD Brošura Broj 11 “Kriteriji za dodjelu ugovora”

Autori: Tarik Rahić i Fuad Kozadra
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 66. (Samo u PDF formatu (CD)

 

Kriterij za dodjelu ugovora ili kriterij za odabir ponude je mjerilo zа vrednovаnje, upoređivаnje i ocjenjivanje ponudа. Navedeno ukаzuje nа to dа se rаdi o pаrаmetru nа osnovu kojeg sаdržinu ponudа koje pribаvi u postupku jаvne nаbаve ugovorni organ upoređuje i ocjenjuje kаko bi utvrdio kojа je ponudа prvorаngirаnа i istu izаbrаo kаo nаjpovoljniju, а ponuđаčа koji ju je podnio pozvаo nа zаključenje ugovorа o reаlizаciji konkretne jаvne nаbаvke.

Stručnа ocjenа ponudа je fаzа postupkа jаvne nаbаvke kojа slijedi poslije otvаrаnjа ponudа i kojа, kаo prvi korаk, podrаzumijevа pregled ponudа, а zаtim i ocjenu. Ocjenа ponudа, prvo, podrаzumijevа odbacivanje neprihvаtljivih ponudа, kаo ponudа koje ne ispunjavaju uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. Poslije togа, rаngirаnjem ponudа koje nisu odbačene, i to primjenom unаprijed određenog kriterija za dodjelu ugovora (u obavještenju o nabavci i u tenderskoj dokumentаciji), dolаzi se do odluke o izboru nаjpovoljnije ponude. Iz nаvedenog proizlаzi dа ugovorni organ ne može dа rаngirа ponude koje je prethodno odbacio, jer su time isključene iz dаljne stručne ocjene.

Dakle, ključni zadatak priručnika je pomoći ugovornim organima prilikom odabira ponuđača, tako što će im kroz prezentirane primjere iz prakse, pokušati otkloniti eventualne dileme o pravilnoj primjeni propisa iz ove oblasti i dati odgovore na pitanja sa kojima se isti susreću u svakodnevnom radu.

Detaljnije

Brošura Broj 12 “JAVNA NABAVKA LIJEKOVA I MEDICINSKE OPREME”

Autor: Šejla Omanović
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 74.

 

Javna nabavka lijekova i medicinske opreme je ključna oblast za bilo koji sistem zdravstvene zaštite i to ne samo iz ekonomskih već i iz razloga kvaliteta i sigurnosti usluga.

Ovaj priručnik istražuje određene probleme i nedostatke koji se pojavljuju u vezi sa javnom nabavkom lijekova i medicinske opreme u Bosni i Hercegovini, te formuliše određene konstruktivne prijedloge sa ciljem efikasnog provođenja postupaka javnih nabavki.

Visoki troškovi korištenja i održavanja medicinske opreme, imajući u vidu njihov kratak „životni vijek“, hroničan nedostatak lijekova, potom nedovoljna stručnost prilikom provođenja postupaka javnih nabavki imaju za posljedicu poništenje postupaka i nemogućnost realizacije ugovora, a predstavljaju samo neke od problema sa kojim se u zdravstvu svakodnevno susrećemo.

Također, priručnik bi trebao biti koristan alat svim službenicima za javne nabavke u oblasti zdravstva, jer ih usmjerava kroz određena područja gdje se najčešće dešavaju greške te daju prijedlozi o tome na koji način se iste mogu izbjeći. Prezentovan je pravni okvir koji uređuje ovu oblast, dobri, ali i primjeri loše prakse, studij slučaja i praksa u žalbenim postupcima.

Detaljnije

CD Brošura Broj 13 “Ponuda u postupku javne nabavke”

Autori: Tarik Rahić i Fuad Kozadra
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 81. (Samo u PDF formatu (CD)

 

Ponuda je pravno obvezujući dokument ponuditelja da je spreman isporučiti robu, izvršiti radove ili obaviti usluge koje traži ugovorni organ, po ponuđenim cijenama i uz prihvat uvjeta određenih u tenderskoj dokumentaciji. Ponuda se dostavlja za cjelokupan predmet nabavke ili za pojedini lot, kao grupu / dio predmeta nabavke, ukoliko je u TD dopušteno takvo nuđenje.

Kako bi ugovorni organ mogao birati najpovoljniju ponudu u pojedinom postupku javne nabavke, ponude moraju biti prihvatljive i uporedive, odnosno jedna drugoj odgovarati oblikom i sadržajem. Da bi se postigla uporedivost i prihvatljivost ponuda, ponude moraju biti pripremljene sukladno tenderskoj dokumentaciji. Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i dopunjavati propisani tekst tenderske dokumentacije.

Pitanja vezana za institut ponude u vezi sa postupcima javnih nabavki su određena:
 • u čl. 57-62. Zakona o javnim nabavkama (ZJN, „Službeni glasnik BiH“, broj 39/14),
 • kao i u odredbama Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, br. 90/14 i 20/15).

Prema tome, Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda, između ostalog, donosi i propisuje jasna pravila koja se odnose na sadržaj ponude, kako ponuđač izrađuje ponudu, kako se ponude zaprimaju, otvaraju, pregledavaju i ocjenjuju, kako ugovorni organ mora postupati kada provjerava računsku ispravnost ponuda, kada ugovorni organ može, odnosno smije od ponuđača tražiti objašnjenje cijene ponude koju smatra neprirodno niskom, itd.

Dakle, ključni zadatak priručnika je pomoći ponuđačima prilikom izrade ponude kako bi kao takve bile prihvatljive i ispravne ali i kroz prezentirane primjere iz prakse, pokušati otkloniti eventualne dileme o pravilnoj primjeni propisa iz ove oblasti i dati odgovore na pitanja sa kojima se isti susreću u svakodnevnom radu.

Detaljnije

Brošura 14 “DEFINISANJE UGOVORNIH OBAVEZA I REALIZACIJA UGOVORA"

Autori: Tarik Rahić i Fuad Kozadra
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 80.

 

Jedan od najznačajnijih rezultata provedenog postupka javne nabavke jeste zaključenje ugovora o javnoj nabavci. U našem pravu javnih nabavki se daje definicija, odnosno pojam ugovora o javnoj nabavci i navode njegove vrste, sa tim da se u pogledu zaključenja i realizacije ugovora o javnoj nabavci, a time i ostvarenja prava i obaveza, odnosno odgovornosti ugovornih strana i drugih pitanja, upućuje na primjenu relevantnih propisa o obligacionim odnosima.

Važno pitanje u vezi s ugovorom o javnoj nabavci je mogućnost njegovih promjena. Naime, jednom sklopljeni ugovor o javnoj nabavci može biti izložen izazovu promjena iz različitih okolnosti, koje se mogu kategorizirati u nekoliko grupa.

Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora u svom fundusu podrazumijevaju upravljanje ugovorom. U tom smislu, upravljanje ugovorom može da se definiše tako da se pod tim podrazumijevaju koraci koji omogućavaju i ugovornom organu i dobavljaču da izvrše svoje obaveze iz ugovora kako bi ispunili ciljeve zadane ugovorom.

Detaljnije

Brošura Broj 15 “NABAVKA NEPRIORITETNIH USLUGA (ANEKS II DIO B)”

Autor: Josip Jakovac
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 69.

 

Nabava usluga iz Aneksa II dio B ili tzv. neprioritetnih usluga, prema Zakonu o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) zbog specifičnog karaktera ovih usluga vrši se po posebnom režimu. Nabava usluga iz Aneksa II dio B propisana je posebnim Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B koji je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 66/16.

Važno je istaći da je pomenuti pravilnik išao za time da ukloni nedostatke ranije važećeg pravilnika po kome se ove usluge nisu mogle nabavljati putem izravnog sporazuma ili konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, što je ugovornim tijelima izazivalo određene praktične poteškoće pri nabavi ovih usluga.

Ovaj Priručnik daje objašnjenje nabave neprioritetnih usluga. Također, publikacija sadržava neke standardne modele poziva i akata koji su potrebni za nabavu neprioritetnih usluga.

Detaljnije

Brošura Broj 16 “JAVNA NABAVKA USLUGA PREVOZA"

Autor: Šejla Omanović
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 62.

 

Jedna od glavnih funkcija vrijednosti prevoznih usluga su prevozni troškovi, te je u cjelini važno smanjenje tih troškova. Kao i u svakom drugom, tako i u postupku javne nabavke prevoza, ugovorni organ dužan je da postupa transparentno, da se u postupku javne nabavke prema kandidatima / ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, te da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, a sve sa ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi sa predmetom nabavke i njegovom svrhom.

Postizanje efikasnosti u postupcima javnih nabavki prevoza zavist će prvenstveno od uspješnosti planiranja, a što uključuje i izbor najkraćeg puta prevoza robe, izbora najekonomičnijeg načina transporta / prevoznog sredstva, minimiziranje troškova manipulacije robe na putu, maksimiziranja iskorišćenja kapaciteta transportnih sredstava.

Ovaj priručnik bi trebao biti koristan alat svim službenicima za javne nabavke u oblasti prevoza, jer ih usmjerava kroz određena područja gdje se najčešće dešavaju greške te daju prijedlozi na koji način se iste mogu izbjeći. Prezentovan je pravni okvir koji uređuje ovu oblast, dobri primjeri i prakse, studij slučaja i praksa u žalbenim postupcima.

Detaljnije

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 S