PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

 


Interaktivni seminar:

27. 10. 2022. 09:30h
Hotel Hollywood icon-briefcase Sarajevo

Stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti na radu u FBiH i pratećih podzakonskih akata, teče proces njegove implementacije u praksi. Međutim, izgradnja sistema zaštite na radu kod poslodavca, u skladu sa novom politikom zaštite na radu u FBiH, je dugoročan proces koji će se uspostavljati u jednom dužem vremenskom periodu. Sada je u toku proces procjene rizika, zdravstvena zaštita radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom, organizacija zaštite na radu kod poslodavaca i obuka zaposlenih radnika o zaštiti na radu, (Takođe, javljaju se i neka statusna pitanja: ko može voditi poslove zaštite na radu i treba li polagati stručni ispit itd..) Izrada Pravilnika o zaštiti na radu, organizacija i vođenje poslova zaštite na radu je u toku u mnogim firmama. Posebno imajući u vidu da je pitanje organizacije zaštite na radu u skladu sa novim zakonskim propisima zahtijeva određene predradnje i zajednički rad sa ovlaštenim organizacijama za procjenu rizika.

Kako u poslednje vrijeme dobijamo podijeljene i nepotpune informacije da proces implementacije se ne odvaja u željenom pravcu, ne samo sa aspekta rokova već i u stručnom dijelu o provođenju postupka procjene rizika, izrada Pravilnika o zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti radnika odlučili smo se da organizujemo ovaj seminar sa stručnjacima iz oblasti zaštite na radu, medicine rada i praktičara koji će vas uputiti u cijeli proces praktične implementacije pojedinih, ali važnih, odredbi Zakona o zaštiti na radu i podzakonskih akata.

Učesnici će na licu mjesta dobiti odgovore na sva važna pitanja na osnovu kojih će moći adekvatno ispune svoje obaveze u primjeni propisa iz oblasti zaštite na rada u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima. Mogućnost ostvarivanja kontakata sa brojnim kolegama iz prakse, učesnicima seminara ćemo obezbijediti kvalitetnu razmjenu iskustava i priliku za nova poslovna umrežavanja.

Seminar je namijenjen za poslodavce u javnom i privatnom sektoru kao i za predstavnike ovlaštenih organizacija od strane Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini – mr. Ernis Imamović

 

 • Šta sadrži akt o procjeni rizika?
 • Koju dokumentaciju pripremiti prije dolaska ovlaštene organizacije za ZNR?
 • Šta obuhvata opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, sredstva rada, sredstva i oprema lične zaštite u aktu o procjeni rizika?
 • Šta obuhvata analiza organizacije rada i problemi u vezi sa tim?
 • Kako se vrši utvrđivanje opasnosti od štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
 • Koje su vrste štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
 • Kako se vrši procjena rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti?
 • Koji su nivoi procijenjenog rizika?
 • Da li je dosadašnje iskustvo u izradi elaborata o procjeni rizika ukazalo na neke praktične probleme u njegov implementaciji?
 • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika, na koji način ih otkloniti, koji je rok za otklanjanje istih?
 • Da li postoji ujednačena praksa kod ovlaštenih organizacija za procjenu rizika da se dobiju približno isti rezultati?
 • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika?
 • Šta sadrži zaključak u skladu sa Pravilima o procjeni rizika?
 • Kada se vrše Izmjene i dopune akta o procjeni rizika?
Pitanja i odgovori


Stručni ispit radnika koji obavljaju poslove radnika za zaštitu na radu kod poslodavca
– mr. Ernis Imamović

 

 • Kako se podnosi i šta treba da sadrži prijava za polaganje stručnog ispita?
 • Kako se polaže i šta sadrži opći dio stručnog ispita?
 • Kako se polaže i šta sadrži posebni dio stručnog ispita?
 • Praktični primjeri i priprema za polaganje općeg dijela stručnog ispita?
 • Praktični primjeri i priprema za polaganje posebnog dijela stručnog ispita?
Pitanja i odgovori

 

Ljekarski pregled radnika – Mr.dr. Elma Ibrahimpašić

 

 • Na osnovu čega se specijalista medicine rada izjašnjava o opštoj i specifičnoj radnoj sposobnosti vezano za radno mjesto na kome će radnik obavljati posao?
 • Da li je obavezno obavljanje ljekarskog pregleda radnika prilikom zasnivanja radnog mjesta?
 • Postoji li obaveza posjedovanja ljekarskog uvjerenja za svakog radnika i za svako radno mjesto?
 • Da li poslodavac ima obavezu posjedovanja ljekarskog uvjerenja za tzv. “stare” radnike?
 • U slučaju promjene radnog mjesta kod istog poslodavca, da li je potreban novi ljekarski pregled, ukoliko još uvijek vrijedi staro ljekarsko uvjerenje?
 • Može li poslodavac prihvatiti ljekarsko uvjerenje privatne zdravstvene ustanove?
 • Na koji način je definisano obavljanje ljekarskih pregleda radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom?
 • Koje mjere poslodavac poduzima za sprečavanje nastanka invaliditeta i profesionalnog oboljenja i profesionalnog traumatizma radnika?
 • Koje su obaveze poslodavca i ovlaštene zdravstvene ustanove u pogledu provođenja prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika?
 • Ko snosi troškove obavljanja periodičnih ljekarskih pregleda radnika?
 • Na koji način će poslodavac postupiti ukoliko se periodičnim ljekarskim pregledom utvrdi da radnik ne ispunjava posebne zdravstvene uslove za obavljanje poslova radnog mjesta?
 • Da li poslodavac može vršiti alkotestiranje radnika i na koji način?
Pitanja i odgovori

 

Uloga medicine rada kod procjene rizika, skraćenja radnog vremena i periodičnih pregleda radnika – Mr. dr. Elma Ibrahimpašić

 

 • Koja je uloga specijaliste medicine rada u postupku procjene rizika;
 • Šta se može smatrati poslovima sa povećanim rizikom sa strane medicine rada;
 • Na osnovu čega se s aspekta medicine rada određuju uslovi u pogledu zdravstvenog stanja i psihofizičkih sposobnosti radnika za obavljanje poslova na određenom radnom mjestu?
 • Kako se kroz Akt o procjeni rizika utvrđuje da li radnik ispunjava zdravstvene uslove za rad na radnom mjestu?
 • Šta je svrha obavljanja prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika sa aspekta medicine rada kada se stiče dojama da su sami sebi svrha?
 • Da li doktor specijalista medicine rada dolazi u prostorije poslodavca ili on svoje zaključke izvodi na temelju prethodno izvršenih mjerenja opasnosti i štetnosti?
 • Kako se izračunava vjerovatnoća nastanka profesionalnih oboljenja, povreda na radu i bolesti vezanih uz rad?
 • Postupak skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom?
Pitanja i odgovori

 

Organizacija zaštite na radu kod poslodavca – Edin Beganović, ing. zaštite na radu

Organizovanje poslova zaštite na radu kod poslodavca

 • Organizovanje poslova u zaštite na radu u skladu sa tehničko-tehnološkim procesom rada, eventualno, odvojenim radnim jedinicama, opasnostima i rizicima po zdravlje radnika;

Osposobljavanje radnika za siguran i zdrav rad

 • Kada je poslodavac dužan da izvrši osposobljavanje radnika?
 • Kako se vrši osposobljavanje za siguran i zdrav rad?
 • U toku osposobljavanja iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, sa čime se radnik upoznaje?
 • Ko može vršiti osposobljavanje radnika za siguran rad?
 • Kako se vrši osposobljavanje radnika sa siguran rad?
 • Šta se izdaje kao dokaz da je radnik osposobljen za siguran rad?
 • Kako se vodi evidencija o osposobljenosti radnika za siguran rad?

Periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite

 • Ko može vršiti periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme

lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu?

 • Koja sredstva za rad koja podliježu periodičnim pregledima i ispitivanjima?
 • Koji su rokovi za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad?

Periodični pregledi i ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama

 • Šta je predmet periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama?
 • Ko može vršiti periodične preglede i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama?
 • Koji su rokovi za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama?
Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI:

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo rada i socijalne politike
Mr.dr. Elma Ibrahimpašić – Zavod medicine rada
Edin Beganović – inžinjer zaštite na radu – (“Vatrosistemi”)

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:00

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • šefovima pravnih službi
 • inžinjerima / radnicima zaštite na radu
 • povjerenicima za zaštitu na radu
 • direktorima i radnicima ovlaštenih zdravstvenih ustanova za zaštitu na radu,
 • radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu,
 • advokatima i pravnicima
 • samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti zaštite na radu, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije u zaštiti na radu.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Materijal sa seminara: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na webinar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.675 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


 

Narudžbe možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo