ELEKTRONSKO POSLOVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU

 


Seminar:

09:30h
Sarajevo 23. 02. 2024. Hotel “Hollywood”

Na seminaru će biti riječi o primjeni Zakona o upravnom postupku FBIH (“Službene novine FBiH”, br. 2/1998, 48/1999 i 61/2022) kojim je uređen sadržaj i način vođenja upravnog postupka, a u okviru kojeg postupajući federalni, kantonalni organi uprave, općinske i gradske službe za upravu u upravnim stvarima rješavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima građana i drugih pravnih lica.

Interes za pravilnu primjenu ovog zakona i upoznavanje sa praktičnim primjerima postupanja imaju i privredna društva, javna preduzeća, ustanove i druga pravna lica posebice kad u obavljanju javnih ovlasti koje su im povjerene zakonom ili propisom gradskog ili općinskog vijeća rješavaju u upravnim stvarima.

Pravilna primjena ovog propisa ima za cilj omogućavanje i ostvarivanje lakše zaštite prava učesnika u upravnom postupku vodeći računa o zaštiti prava drugih osoba i u skladu sa javnim interesom.

Na seminaru pod nazivom: „Elektronsko poslovanje u upravnom postupku“ želimo upoznati učesnike sa načelima upravnog postupka, pravilnom upotrebom pojmova „stranke u postupku“ načinu i vrstama komuniciranja organa i stranaka, kao i pravnim osnovom elektronske komunikacije organa i stranaka.

Također, cilj seminara je upoznavanje sa novinama u odredbama Zakona o upravnom postupku FBIH kao što su jezik, načelo, komuniciranje kroz elektronsku poštu, video link, jedinstveno upravno mjesto i dr., kao i povećanje znanja i primjene u vezi sa pravilnom izradom i upotrebom elektronskog potpisa.

Na seminaru će biti riječi o pravilima upravnog postupka po kojima postupa javni sektor: organi uprave BiH, FBiH i RS, kantoni/županije, organi gradske i općinske službe za upravu, javne firme, nevladine organizacije kao i privatne firme na koje se odnosi ZUP (Zakon o upravnom postupku), kad u upravnim stvarima rješavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkih lica, pravnih lica ili drugih stranaka u upravnim stvarima. U toku seminara učesnici će se upoznati sa Obaveznošću primjene (obveznik, mjesto i način) ZUP-a, te praktičnim shvatanjima subsidijarnosti u iskrivljenom ogledalu kako bi se unaprijedila efikasnost u radu, kroz uštedu vremena i ubrzanje procesa rada.

Obzirom da je riječ o predavaču-sudiji Ustavnog suda FBIH sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom BiH moći ćete saznati dodatne praktične savjete koji će vam pomoći u budućem radu.


 

SADRŽAJ SEMINARA:

Elektronsko poslovanje u upravnom postupku

 • Obaveznost primjene (obveznik, mjesto i način) ZUP-a;
 • Praktično shvatanje subsidijarnosti u iskrivljenom ogledalu;
 • Načela upravnog postupka (načela načina rada organa uprave protiv svojstava upravnog akta – pogrešno poimanje pojmova);
 • Stranka u postupku (pojam stranke protiv pojma zakonskog zastupnika i punomoćnika);
 • Autoritarnost organa protiv jednakosti stranke;
 • Komuniciranje organa i stranaka (klasični model protiv modernizacije; veza kancelarijskog poslovanja sa odredbama ZUP; mogućnosti i izazovi;);
 • Pismena i podnesci;
 • Novine u odredbama ZUP (jezik, načelo, komuniciranje kroz elektronsku poštu i video link, jedinstveno upravno mjesto);
 • Šta je jedinstveno upravno mjesto? Obaveze organa u upravnom postupku;
 • Pravni osnov elektronske komunikacije organa i stranaka (perspektive, izazovi i poteškoće);
 • Kako do ispravnog elektronskog potpisa (obaveze stranaka i državnih organa vlasti; fizička i pravna lica).

 

Pitanja i odgovori


 

PREDAVAČ:

• Mr. Alen Taletović  Sudija Ustavnog suda FBiH

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:00

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Službenicima zaposlenim u institucijama, organima uprave i jedinicama lokalne samouprave,
 • Službama za upravu i upravnim organizacijama,
 • Sudovima,
 • Javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim radnicima, obrađivačima predmeta i sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji raspoređuju, obrađuju, primaju, otpremaju dokumentaciju kao i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara,
 • Materijal za pisanje,
 • Prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak,
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 350 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.920 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 300 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu


 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo