NAJČEŠĆE GREŠKE UGOVORNIH ORGANA PRILIKOM SASTAVLJANJA TD I PONUĐAČA PRILIKOM PRIPREME PONUDA,

OCJENA PONUDA, PONIŠTAVANJE I OTKAZIVANJE POSTUPAKA,

KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA; E-AUKCIJA I EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA, 

PONIŠTAVANJE I OTKAZIVANJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE, OBAVEZE UGOVORNIH ORGANA – JAVNE NABAVKE

 


Seminar:

09:30h
Mostar 26. 02. 2024. Hotel “Mostar”
Sarajevo 27. 02. 2024. Hotel “Hollywood”
Banja Luka 28. 02. 2024. Hotel “Bosna”

 

REC DOO organizuje seminar krajem februara iz tematika koje su trenutno najaktuelnije.

 

Prvi modul seminara

Prvi Modul će obuhvatiti problematiku najčešćih grešaka koje Ugovorni organi prave prilikom sastavljanja tenderskih dokumentacija, kao i greške koje prave ponuđači prilikom pripremanja svojih ponuda. Imajući u vidu da se u pravilu desetine žalbi tzv. „profesionalnih žalitelja“ izjavljuju na greške u tenderskim dokumentacijama Ugovornih organa koji uglavnom prave iste ili slične greške, akcenat će se staviti na praktične primjere gdje se greške najčešće prave od Ugovornih organa, a sve kako bi u budućnosti se broj istih smanjio. Sa druge strane, biti će prezentirane greške ponuđača koje prave u svojim ponudama, te prikazane sugestije za smanjivanje istih.

 

Drugi modul seminara

Drugi modul će obuhvatiti temu ocjenjivanja ponuda od strane Komisije, obzirom da veliki broj zahtjeva za savjetodavno mišljenje od Ugovornih organa se javlja u vezi navedene problematike. Često u praksi Ugovorni organi nailaze na „sitne greške“ u ponudama ponuđača, te se nalaze u dilemama da li takve propuste cijeniti kao „manja odstupanja“, ili takve ponude cijeniti kao neprihvatljive. Imajući u vidu navedeno, drugi modul će se završiti sa prikazivanjem praktičnih slučajeva koji se mogu cijeniti kao „manja odstupanja“ u ponudama ponuđača.

 

Treći modul seminara

U Trećem modulu će se obraditi tema koja se odnosi na pravilno utvrđivanje kriterija za dodjelu ugovora u tenderskim dokumentacijama, sa detaljnim objašnjenjem za koje postupke se koji kriterij može odabrati, sa akcentom na utvrđivanje i metodologiju vrednovanja potkriterija, kako se ne bi izvršila eventualna diskriminacija određenih ponuđača. Podrobno će biti razjašnjeni potkriteriji unutar ekonomski najpovoljnije ponude i pravilan izbor u svrhu adekvatnog bodovanja.

 

Četvrti modul seminara

Na kraju, seminar će se završiti četvrtim modulom gdje će biti više riječi o razlozima za poništavanje i otkazivanje postupaka javnih nabavki od strane Ugovornih organa. Analizirati će se situacije u kojima je Ugovorni organ obavezan poništiti postupak javne nabavke, njegovo obligatorno postupanje nakon poništenja postupka, akti koje mora donositi, ali i razlozi zbog kojih Ugovorni organ može otkazati jedan postupak javne nabavke. Distinkcija između poništenja i otkazivanja postupka će biti decidno prezentirana.

 

Također, za sve one koji se svakodnevno bave javnim nabavkama nudimo Vam pretplatu na elektronsku „bazu znanja“ (Pitanja i odgovori iz oblasti javnih nabavki) gdje najčešće možete pronaći odgovore na Vaše dileme iz javnih nabavki. Navedena baza također sadrži i Rješenja URŽ-a po tematikama, koji će se sukcesivno dopunjavati. Godišnja pretplata za 2024. godinu je 350 KM sa PDV-om.SADRŽAJ SEMINARA:

 

Modul I – Najčešće greške Ugovornih organa prilikom sastavljanja tenderskih dokumentacija i ponuđača prilikom pripremanja ponuda u praksi
Najčešće greške Ugovornih organa
 • Koje su to najčešće greške koje Ugovorni organi prave?
 • Na koji način da Komisija ispravi greške u Tenderskim dokumentacijama koje je uočila, dok žalba na tendersku dokumentaciju nije izjavljena (pojašnjenje nije postavljeno)?
 • Kako postupiti sa žalbama koje su izjavljene od tzv. “profesionalnih žalitelja”?
 • Primjeri loše prakse Ugovornih organa kod sastavljanja tenderskih dokumentacija?
Pitanja i odgovori

 

Modul II – Ocjenjivanje ponuda od Komisije, „manja odstupanja“ u ponudama
Ocjena ponuda
 • Koje obaveze ima Komisija prilikom ocjene ponuda?
 • Šta mora sadržavati zapisnik o ocjeni ponuda?
 • Da li se zakašnjele ponude tretiraju kao neprihvaljive / nepravilne ili se ne uzimaju na razmatranje?
 • Distinkcija između nepravilne, neprihvatljive i odbačene ponude koju nudi sistem e-nabavke?
 • Ukoliko je ponuda nepravilna i neprihvatljiva, da li se kao takva može označiti u sistem?
 • Kada je obavezno zahtijevati pojašnjenje neprirodno niske cijene?
 • U kojim slučajevima zahtijevati saglasnost za ispravku računske greške i daljnje postupanje Komisije?
 • Kada tražiti pojašnjenje dokumenata iz članova 45—51. ZJN, kako ispravno cijeniti dostavljeno pojašnjenje ponuđača?
 • „Granica” između pojašnjenja i dopune ponude?
„Manja odstupanja“ u ponudama
 • Šta se smatra manjim odstupanjima u ponudama?
 • Da li se neupisivanje brojeva obavještenja o nabavci, Službenog glasnika BiH u izjavama može smatrati manjim odstupanjima?
 • Da li je manje odstupanje ukoliko u ponudama fali određena izjava, ali se podaci iz iste mogu ustanoviti iz ostatka ponude?
 • Praksa URŽ-a povodom “manjih odstupanja”?
 • Savjeti / sugestije Ugovornim organima;
Pitanja i odgovori

 

Modul III – Kriteriji za dodjelu ugovora, e-aukcija, ekonomski najpovoljnija ponuda, potkriteriji 
Kriteriji za dodjelu ugovora
 • Koji kriteriji za dodjelu ugovora se primjenjuju?
 • Na koji način se određuje kriterij za dodjelu ugovora?
 • Da li se u svim postupcima može primijeniti bilo koji kriterij za dodjelu ugovora?
Ekonomski najpovoljnija ponuda 
 • Da li kod ekonomski najpovoljnije ponude, potkriterij mora biti i cijena?
 • Na koji način utvrditi sve potkriterije?
 • Koji potkriteriji postoje, da li je dozvoljeno propisati više od 2 potkriterija?
 • Kako propisati potkriterije, a da pri tome nije izvršena “nenamjerna” diskriminacija?
 • Da li se može propisati bilo koji potkriterij, koji nije decidno propisan Zakonom o javnim nabavkama?
 • Čime se voditi prilikom kreiranja metodologije vrednovanja potkriterija?
 • U slučaju jednakih bodova nakon evaluacije ponuda kod kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, kako postupa Ug. Organ?
 • Ispravno propisivanje potkriterija kod revizijskih usluga?
E-aukcija
 • Da li se u svim postupcima može predvidjeti održavanje E-aukcije?
 • Šta se sve smatra pod intelektualnim radom i kako utvrditi / procijeniti da je riječ o istom u predmetu nabavke?
 • U slučaju pogrešnog unosa ponuđenih cijena u sistem e-nabavke, da li Ug. Organ može navedenu grešku ispraviti?
 • U slučaju da niko od ponuđača ne licitira na e-aukciji, šta radi Ugovorni organ?
 • Ukoliko ponuđači imaju identične cijene prilikom zakazivanja e-aukcije i ne snize svoje cijene na istoj, kako će Ugovorni organ okončati postupak javne nabavke?
 • U kojim slučajevima je dozvoljeno otkazivanje / prolongiranje e-aukcije?
 • Ukoliko je e-aukcija zakazana na dan vjerskog praznika gdje ponuđači imaju sjedište, a kod Ugovornog organa je pretežno radni dan, da li se može zahijevati prolongiranje e-aukcije?
 • Ukoliko ponuđači greškom u sistemu e-nabavke snize svoju cijenu neplanirano nisko -pogrešnim unosom (greška “tehničke prirode”), te odbiju potpisati ugovor, da li se garancija za ozbiljnost ponude može aktivirati ukoliko ponuđač tvrdi da se desila greška tehničke prirode?
 • Ukoliko prilikom održavanja e-aukcije, učesnik / ponuđač iznenadno ostane bez struje, odnosno mogućnosti nastavka e-aukcije, kakve su pravne posljedice?
 • Ukoliko ponuđač snizi svoje cijenu na “banalan” iznos od npr. 10 KM, da li Ugovorni organ istog može sankcionisati, jer odbija potpisati ugovor?
 • Da li se može predvidjeti održavanje E-aukcije, ukoliko je nekim drugim materijalnopravnim propisom / aktom propisana najniža cijena koja se može ponuditi?
Pitanja i odgovori

 

Modul IV – Poništavanje i otkazivanje postupka javne nabavke, obaveze Ugovornih organa
Poništavanje postupka
 • Koji su to razlozi za poništavanje postupka javne nabavke?
 • U slučaju poništavanja postupka, koje obaveze ima Ug. Organ?
 • Koje elemente Odluka o poništenju mora imati i gdje se objavljuje?
 • Obavještavanje o poništavanju postupka javne nabavke;
Otkazivanje postupka 
 • Šta podrazumijeva otkazivanje postupka i koje su pravne posljedice?
 • Razlika između poništavanja i otkazivanja postupka javne nabavke?
 • Šta podrazumijevaju dokazani razlozi koji su izvan kontrola Ug. Organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke?
 • Koji je rok za izjavljivanje žalbe na Odluku o otkazivanju postupka javne nabavke?
Pitanja i odgovori

 


 

PREDAVAČI – certificirani treneri Agencije za javne nabavke:

 

Mostar Sarajevo

Banja Luka

Zlatko Lazović

Josip Jakovac

Zlatko Lazović

Samir Buljina

Ivana Grgić

Zlatko Lazović


TRAJANJE SEMINARA:

U periodu od 09:30 – 14:30 h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Službenicima za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima / savjetnicima / referentima koji imaju namjeru polagati stručni ispit za „Službenika za javne nabavke“
 • Članovima komisija za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima / predstavnicima ponuđača u postupcima javnih nabavki
 • Sektorskim ugovornim organima i odgovornim licima ugovornih organa i ponuđača
 • Internim revizorima i revizorima
 • Advokatima
KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

175 KM po jednom učesniku sa materijalom;
165 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije sa materijalom;
155 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“, sa materijalom

 

Kotizacija uključuje

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Seminarski materijal: Aktivna legitimacija u postupcima javne nabavke na CD
 • Prezentacije predavača i odgovori na pitanja učesnika seminara
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za sve učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)
PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati radionici uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“:

Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 350 KM,

godišnja pretplata za 2024. godinu

 

Portal trenutno sadrži preko 5.000 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava

+ 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače


Posebna narudžba za one koji nisu u mogućnosti prisustvovati na seminaru:

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, autori: Josip Jakovac, Amir Rahmanović, Ivana Grgić i Milica Pranjić; Format B5, meki uvez, 230 str. – cijena 50 KM sa PDV-om (za učesnike seminara 30 KM sa PDV-om)
„Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ – obim oko 200 str., B5, tvrdi povez – 70 KM sa PDV-om (za učesnike seminara 50 KM sa PDV-om)
Modeli Pravilnika o javnim nabavkama roba, radova i usluga (model internog akta usklađen sa ZIDZJN-a, 30 str. – 30 KM sa PDV-om, za složene UO 100. str. – 40 KM sa PDV-om) – na CD;
TD za Konkurentski zahtjev sa Smjernicama – 30 KM sa PDV-om, na CD;
Pravilnik – model internog akta, pravilnik za složene UO i modeli akata za rad Komisije (3 u 1) – 80 KM sa PDV-om – na CD.

 

Više informacija možete dobiti na našoj web stranici www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo