ZAŠTITA NA RADU

 


Jednodnevni seminar :

29. 02. 2024. 09:30h
Hotel “Hollywood” Sarajevo

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar koji će biti posvećen temeljnim sadržajem Zakona o zaštiti na radu, a to je obaveze poslodavaca kod zaštite na radu, osposobljavanje radnika za siguran rad, periodični pregledi i ispitivanje sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite,električnih i gormobranskih instalacija na objektima na kojima se pripremaju mjere zaštite nanradu i periodični pegledi i ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama. Naša je namjera da zaštitu na radu sagledamo sa različitih aspekta, prije svega, preventivno, a potom procesno kada se tokom rada dogodi povreda na radu i profesionalnog oboljenja i na kraju prava radnika i poslodavaca nakon povreda ili profesionalnog oboljenja.

U prvom redu je riječ o izmjenama i dopunama internih akata zaštite na radu i njihovog usklađivanja kako sa Zakonom o zaštiti na radu tako i sa pravilnicima koji su do sada usklađeni ili preuzeti iz prethodnog perioda. Naravno, veoma je važno, kako za radnike tako i poslodavce, razviti svijest, znanje i organizaciju posla koja će smanjiti povrede na radu ali i kontinuirano otklanjati uzroke koji dovode do povreda na radu ili profesionalnog oboljenja kroz sticanje praktičnih znanja iz oblasti zaštite na radu u FBiH, sa ciljem da budu od koristi za one koji se bave zaštitom na radu kod poslodavaca, radnicima i samim poslodavcima.

Kao što smo koncipirali strukturu sadržaja programa edukacije tako smo planirali i predavače. Cilj nam je da osposobimo učesnike seminara za profesionalno obavljanje poslova zaštite na radu, a posebno, ove teme mogu biti od interesa i za one koji će polagati stručni ispit iz zaštite na radu koji imaju tu obavezu. U cjelini seminar je koncipiran da odgovore na ključna pitanja vezana za posebnu, praktičnu, provedbu pojedinih zakonskih i podzakonskih akata u preduzeću (kod poslodavca) vezanih za prevencija od povreda na radu, povreda na radu i profesionalnog oboljenja.

  

SADRŽAJ:

1. Obaveze poslodavca

 • Koje su obaveze poslodavca u skladu sa propisima iz oblasti zaštite na radu?
 • Kako se vrši organizovanje poslova iz oblasti zaštite na radu?
 • Kako se imenuju lica zadužena za poslove zaštite na radu, ko može obavljati ove poslove i dr.?
 • Kako se imenuje radnik za zaštitu na radu, ko može obavljati poslove radnika za zaštitu na radu, koliki broj radnika za zaštitu na radu treba imenovati, kada organizirati službu zaštite na radu, šta kada ima više lokacija kod poslodavca i dr.?
 • Koje su obaveze radnika u skladu sa propisima iz oblasti zaštite na radu?
 • Koji je sadržaj internog akta o zaštiti na radu?
 • Kako se vrši izrada internog akta o zaštiti na radu?
 • Ko vrši procjenu rizika u firmi?
 • Kako se izrađuje upustvo za sigurana rad?
 • Praktični primjeri sa praktičnom izradom uputstva za siguran rad?
 • Šta sadrže evidencije iz oblasti zaštite na radu?
 • Praktična izrada evidencija iz oblasti zaštite na radu?
 • Praktični primjeri.
Pitanja i odgovori


2. Osposobljavanje radnika za siguran rad

 • Kada je poslodavac dužan da izvrši osposobljavanje radnika?
 • Kako se vrši osposobljavanje za siguran i zdrav rad?
 • U toku osposobljavanja iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, sa čime se radnik upoznaje?
 • Ko može vršiti osposobljavanje radnika za siguran rad?
 • Kako se vrši osposobljavanje radnika sa siguran rad?
 • Šta se izdaje kao dokaz da je radnik osposobljen za siguran rad?
 • Kako se vodi evidencija o osposobljenosti radnika za siguran rad?
 • Program osposobljavanja.
 • Zapisnik o osposobljavanju.
 • Test o osposobljavanju.
 • Periodična obuka za siguran rad radnika koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom.
 • Praktična izrada programa, zapisnika, testa i uvjerenja o osposobljavanju radnika za siguran rad.
 • Praktični primjeri.
Pitanja i odgovori

 

3. Periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu

 • Ko može vršiti periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu?
 • Koji su tehnički uvjeti za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu?
 • Kako se vrši čuvanje i održavanje uređaja, instrumenata i mjerne opreme za ispitivanje I kako se void dokumentacija o istim?
 • Zbog čega se obavljaju periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite?
 • Koja sredstva za rad koja podliježu periodičnim pregledima i ispitivanjima?
 • Koji su rokovi za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad?
 • Koji je način vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu?
 • Koji je Sadržaj zapisnika o stručnom nalazu o obavljenim periodičnim pregledima i ispitivanjima sredstava za rad i električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu?
 • Kako se vrše periodični pregledi i ispitivanja ostalih sredstava za rad?
 • Kako se vrše Periodični pregledi i ispitivanja sredstava i opreme lične zaštite?
 • Kada se izdaje Upotrebna dozvola i šta sadrži?
 • Kakao se vrši izdavanje i čuvanje zapisnika o stručnom nalazu i upotrebne dozvole?
 • Praktičan primjer.
Pitanja i odgovori

 

4. Periodični pregledi i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama

 • Šta je predmet periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama?
 • Ko može vršiti periodične preglede i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama?
 • Koji su tehnički uvjeti za obavljanje periodičnih periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime?
 • Šta podliježe periodičnim pregledima i ispitivanjima fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime?
 • Koji su rokovi za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama?
 • Koji je način vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama?
 • Šta podrazumijeva ispitivanje fizičkih štetnosti u radnim i pomoćnim prostorijama?
 • Šta podrazumijeva ispitivanje hemijskih štetnosti u radnim i pomoćnim prostorijama?
 • Šta podrazumijeva ispitivanje bioloških štetnosti u radnim i pomoćnim prostorijama?
 • Šta podrazumijeva ispitivanje mikroklimatskih uvjeta u radnim i pomoćnim prostorijama?
 • Koji je sadržaj zapisnika o stručnom nalazu o obavljenim periodičnim pregledima i ispitivanjima fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama?
 • Koji je sadržaj upotrebne dozvole?
 • Kako se vrši izdavanje i čuvanje zapisnika o stručnom nalazu i upotrebne dozvole?
 • Da li su upotrebne dozvole izdate prije stupanja na snagu Pravilnika o postupku, načinu i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu zadržale važnost?
 • Na koji način se dokazuje da je poslodavac izvršio obavezu obavljanja periodičnih pregleda i ispitivanja? Da li se u postupku procjene rizika vrše periodični pregledi i ispitivanja uslova radne sredine?
 • Koji je rok važnosti periodičnih pregleda i ispitivanja uslova radne sredine koji se izvrše u postupku procjene rizika.
 • Praktičan primjer.
Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI:

Predavači na seminaru su renomirani stručnjaci iz oblasti, radnih odnosa, zaštite na radu koji su se pokazali i dokazali kao izvrsni predavači i poznavaoci zašite na radu u dosadašnjoj saradnji.

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Radnicima koji se pripremaju za polaganje stručnog ispita;
 • Radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu;
 • Povjerenicima za zaštitu na radu;
 • Šefovima pravnih službi;
 • Inžinjerima / radnicima zaštite na radu;
 • Direktorima i radnicima ovlaštenih zdravstvenih ustanova za zaštitu na radu;
 • Advokatima i pravnicima;
 • Samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti zaštite na radu, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije u zaštiti na radu.

KOTIZACIJA (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Materijal sa seminara: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/radionici uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 350 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal trenutno sadrži oko 5.000 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 300 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu


 

Narudžbe možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo