Edukacije

WEBINAR: SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE FI ZA 2021. GODINU, RAČUNOVODSTVO PREMA NOVOM KONTNOM PLANU, DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

WEBINAR  Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE FINANSISJKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU
 • RAČUNOVODSTVENI TRETMAN IMOVINE, KAPITALA I OBAVEZA SHODNO NOVOM KONTOM PLANU SA OSVRTOM NA MRS/MSFI
 • RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PRIHODA I RASHODA SHODNO NOVOM KONTOM PLANU SA OSVRTOM NA MRS/MSFI
 • (NE)OBAVEZNA PLAĆANJA I PRIJAVE POSEBNIH NAKNADA I ČLANARINA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 25.01.2022. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 25.01. do 30.01.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 25.01. do 30.01.2022. godine.

Savezu računovođa i revizora FBiH upućen je zahtjev za priznavanje webinara kao 7 bodova/sati kontinuirane profesionalne edukacije.

 

PROGRAM WEBINARA

 

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE FINANSISJKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU

Predstavnici FIA-e će učesnike webinara upoznati sa novostima u vezi sa predajom finansijskih izvještaja.

  • Obaveze pravnih lica u skladu sa novim Zakonom o računovodstvu i reviziji
  • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje finansijskih izvještaja
  • NOVI način predaje obrazaca FIA-i (excel, CD, kontrola…)
  • Uputstvo FIA-e za popunjavanje obrazaca
  • Podnošenje obrazaca godišnjeg obračuna elektronskim putem
  • Potpisivanje, ovjera i predaja godišnjeg obračuna (kontrola važećih licenci i kontrola kvalificiranih lica)
  • Nemogućnost potpisivanja finansijskih izvještaja po osnovu ugovora o djelu?
  • Mogućnost nepodnošenja godišnjih izvještaja za novoosnovana pravna lica
  • Objašnjenja za pravilno popunjavanje obrazaca: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu i Zabilješke uz finansijske izvještaje
  • „Veze“ između pozicija Bilansa stanja, Bilansa uspjeha i Prijave poreza na dobit
  • Iskazivanje efekata obračuna proizvodnje u Bilansu uspjeha i Bilansu stanja, moraju li se uvijek koristi ti konta 595 i 596?
  • Iskazivanje pozicija sveobuhvatne dobiti u Bilansu uspjeha
  • Vanbilansna evidencija, šta se može iskazivati ?
  • Značaj aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja na dan 31.12.
  • Iskazivanje PDV-a na dan 31.12.
  • Razlika između ukalkulisanih troškova i rezervisanja
  • Utvrđivanje finansijskog rezultata

RAČUNOVODSTVENI TRETMAN IMOVINE, KAPITALA I OBAVEZA SHODNO NOVOM KONTOM PLANU SA OSVRTOM NA MRS/MSFI

  • Nove sheme knjiženja amortizacije imovine
  • Ulaganja u tuđa stalna sredstva
  • Imovina sa pravom korištenja i primjena MSFI-a 16
  • Odložene porezne obaveze i odložena porezna sredstva
  • Preknjiženje gubitka iznad visine kapitala
  • Nova konta koja se odnose na date popuste i programe lojalnosti sa kupcima
  • Nova konta za date avanse
  • Preknjiženja unutar konta koja se odnose na date/primljene pozajmice, date/primljene najmove…
  • Preknjiženja unutar konta koja se odnose na date/primljene dividend, date/primljene kamate

RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PRIHODA SHODNO NOVOM KONTOM PLANU SA OSVRTOM NA MRS/MSFI

  • Obavezna četvorocifrena konta prihoda od prodaje, razrada na subanalitiku
  • Evidentiranje prihoda priznatih u momentu transakcije
  • Evidentiranje prihoda priznatih tokom vremena
  • Prihodi od prodaje prema povezanim i nepovezanim stranama
  • Konta 603, 613 i 623 – Odobreni popusti i rabati
  • Gdje evidentirati prihode od aktiviranja roba i učinaka?
  • Prihod od kamate prema povezanim i nepovezanim
  • Evidentiranje dobitaka od prodaje dugoročne imovine
  • Dobici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja
  • Obavezna četvorocifrena konta prihoda/dobitaka od usklađivanja vrijednosti imovine

RAČUNOVODSTVENI TRETMAN RASHODA SHODNO NOVOM KONTOM PLANU SA OSVRTOM NA MRS/MSFI

  • Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja
  • Posljedice promjene stope amortizacije
  • Investicija ili trošak redovnog održavanja
  • Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijske imovine
  • Efekti promjena računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih perioda koje se evidentiraju kao rashodi perioda
  • Kako se određuje materijalna značajnost?
  • Rashodi vs Kapitali gubici

(NE)OBAVEZNA PLAĆANJA I PRIJAVE POSEBNIH NAKNADA I ČLANARINA

  • Obaveze plaćanja naknada i članarina
  • Obaveze plaćanja naknada za šume i članarine turističkim zajednicama
  • Komunalna taksa – taksa na istaknutu firmu

 DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

  • Minimalna plaća u FBiH
  • Izmjene Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH
  • Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom
  • Izmjene Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa
  • Prestanak važenja Pravilnika o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 25.01. do 30.01.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 25.01. do 30.01.2022. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-mail. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Savezu računovođa i revizora FBiH upućen je zahtjev za priznavanje webinara kao 7 bodova/sati kontinuirane profesionalne edukacije.

PREDAVAČI:

 • Predstavnici FIA-e
 • Elma Peštović
 • Jelena Poljašević
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14