Edukacije

ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 29.06.2021.: PRIJAVA U REGISTAR FMF, USPOSTAVA INTERNE REVIZIJE, GODIŠNJI ODMOR I REGRES, KORIŠTENJE SLUŽBENIH I PRIVATNIH VOZILA, UTVRĐIVANJE I OBRAČUN KORISTI…

Zbog velikog interesovana za webinar pod nazivom ”Prijave u registar FMF, Uspostava interne revizije, Godišnji odmor i regres, Porezni tretman korištenja službenih/privatnih vozila, Utvrđivanje koristi…”, otvorene su nove prijave za 29.06.2021. godine.

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRIJAVA PRAVNIH LICA, PODUZETNIKA I KVALIFICIRANIH LICA U REGISTAR FMF
 • OBAVEZNA USPOSTAVA INTERNE REVIZIJE
 • GODIŠNJI ODMOR I REGRES
 • POREZNI TRETMAN KORIŠTENJA SLUŽBENIH I PRIVATNIH VOZILA
 • NAČIN UTVRĐIVANJA I OBRAČUNA KORISTI
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Učesnicima webinara će se obratiti predstavnici/uposlenici Federalnog ministarstva finansija i Porezne uprave FBiH u dijelu tema koje se odnose na Prijave pravnih i fizičkih lica u Registar FMF, Poreznog tretmana korištenja službenih i privatnih vozila, Načina utvrđivanja i obračuna koristi.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 29.06.2021. godine

 

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 07.07. do 11.07.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 29.06. do 04.07.2021. godine.

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM WEBINARA

PRIJAVA PRAVNIH LICA, PODUZETNIKA I KVALIFICIRANIH LICA U REGISTAR FMF (Prezentant: predstavnik FMF)

 • Osnivanje Registra pravnih i fizičkih lica koja pružaju računovodstvene usluge
 • Obavezna prijava u Registar
 • Potrebna dokumentacija za prijavu u Registar
 • Rokovi za prijavu u Registar
 • Razlozi za neizdavanje Rješenja o upisu pravnih i fizičkih lica u Registar
 • Mogućnosti i ograničenja pružanja računovodstvenih usluga kroz osnovno, dopunsko i dodatno zanimanje
 • Da li je fizičko lice koje obavlja računovodstvene usluge kroz osnovno, dopunsko ili dodatno zanimanje, u obavezi da se prijavi u registar kvalificiranih lica i registar poduzetnika?
 • Da li se direktor koji ima zvanje certificiranog računovođe može smatrati kvalificiranim licem?
 • Da li se u Registar prijavljuju računovođe iz internog računovodstva društva?
 • Da li se u internom računovodstvu može prijaviti računovođa na nepuno radno vrijeme?
 • Mogućnosti i ograničenja kod pružanja računovodstvenih usluga za povezana lica

OBAVEZNA USPOSTAVA INTERNE REVIZIJE (Prezentant: Mirna Pajević Rožajac)

 • Obaveza uspostavljanja interne revizije u skladu sa novim Zakonom o računovodstvu i reviziji
 • Obaveza zapošljavanja internog revizora
 • Način funkcionisanja interne revizije
 • Osnove interne revizije
 • Smjernice za uspostavu interne revizije
 • Kaznene odredbe u slučaju neuspostavljanja odjela interne revizije
 • Međunarodni standardi profesionalne prakse interne revizije
  • Standardi karakteristika
  • Standardi izvođenja
  • Standardi primjene (implementacije)

GODIŠNJI ODMOR I REGRES (Prezentant: Denis Zukić)

 • Sticanje i gubljenje prava na godišnji odmor
 • Minimalno/Maksimalno trajanje godišnjeg odmora
 • Način korištenja godišnjeg odmora
 • Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
 • (Ne)mogućnost odricanja od godišnjeg odmora
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmora
 • Obaveza donošenja plana korištenja godišnjeg odmora
 • Odluka ili Rješenje o korištenju godišnjeg odmora
 • Da li se period godišnjeg odmora određuje po želji radnika ili potrebama poslodavca?
 • Šta ukoliko praznik ili drugi neradni dan pada na dan korištenja godišnjeg odmora?
 • Specifičnost korištenja godišnjeg odmora kod radnika koji su većinu godine proveli na bolovanju ili porodiljskom odsustvu
 • Pravni i porezni tretman Regresa
 • Isplata regresa u slučaju da poslodavac posluje sa gubitkom
 • Pravo na regres kod radnika koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme
 • Isplata regresa prije korištenja godišnjeg odmora
 • Prezentacija mišljenja Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku

POREZNI TRETMAN KORIŠTENJA SLUŽBENIH I PRIVATNIH VOZILA (Prezentant: zaposlenik PUFBiH)

 • Korištenje privatnih vozila u službene svrhe,
 • Da li se mogu pravdati troškovi korištenja privatnog vozila za loko vožnju?
 • Koji se sve troškovi mogu pravdati kod korištenja privatnog vozila u službene svrhe?
 • Korištenje službenog vozila na 24/7
 • Obaveza vođenja putnog naloga za vozilo (obrasci PN 3 i PN 4)
 • Obaveza posjedovanja u službenom vozilu obrasca JS 3100 ili Ugovora o radu
 • Način utvrđivanja koristi od korištenja službenog vozila u privatne svrhe
 • Korištenje službenih vozila od lica koja nisu zaposlenici društva
 • “Odbijanje koristi” od plaće uposlenika
 • Pravni i porezni tretman najma vozila od vlastitih uposlenika
 • Korištenje privatnog/službenog vozila kod samostalnih poduzetnika
 • Razlika u PDV tretmanu putničkih i teretnih vozila

NAČIN UTVRĐIVANJA I OBRAČUNA KORISTI (Prezentant: zaposlenik PUFBiH)

 • Korištenje vozila i drugih sredstava za lične potrebe zaposlenika
 • Korist od smještaja, hrane kao i od korištenja drugih dobara i usluga koji su besplatni ili po cijeni koja je niža od tržišne cijene
 • Korist od odobrenih beskamatnih kredita ili kredita sa kamatnom stopom koja je niža od tržišne kamatne stope
 • Izmirivanje ličnih troškova od poslodavca
 • Izmirivanje ili oprost dužničke obaveze od poslodavca
 • Manjak kao korist
 • Koeficijenti za obračun koristi
 • Prijava koristi kroz obrasce MIP, PMIP i Specifikaciju
 • Oporezivanje koristi koja su ostvarila lica koja nisu uposlenici (npr. korist koju ostvaruje vlasnik društva)
 • Koristi na koje se ne obračunavaju porezi i doprinosi.

 DRUGE AKTUELNOSTI (Prezentant: Elma Peštović)

 • Prezentacija specifičnih pitanja iz novog Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH
 • Prezentacija najnovijih obavještenja PUFBiH

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 29.06. do 04.07.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 29.06. do 04.07.2021. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-mail. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Denis Zukić
 • Jasmin Rustemi, predstavnik FMF
 • Mirela Mašić, uposlenica PUFBiH
 • Mirna Pajević Rožajac

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14