IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JN

Okvirni sporazum, ugovori male vrijednosti i izvještavanje o sprovedenim postupcima

Ugovori i izmjene ugovora u postupcima javnih nabavki sa praktičnim primjerima

Žalbeni postupak u javnim nabavkama sa osvrtom na ispitivanje aktivne legitimacije

 


Seminar:

09:30h
icon-briefcase Mostar 23. 5. 2023. Hotel “Mostar”
icon-briefcase Sarajevo 24. 5. 2023. Hotel “Hollywood”
icon-briefcase Banja Luka 25. 5. 2023. Hotel “Bosna”

REC DOO organizuje nastavak seminar iz javnih nabavki sa ciljem da u cjelini i do kraja juna „pređemo“ cijeli sadržaj Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14, 59/22). Naredni seminar podijelili smo u tri dijela:

 

Prvi dio seminara

Prvi dio posvećen je okvirnom sporazumu, ugovorima male vrijednosti i izvještavanju o sprovedenim postupcima.Budući da svaki ugovorni organ, bez obzira da li se radi o velikom ugovornom organu ili malom ugovornom organu, provodi i postupke nabavke male vrijednosti, u drugom dijelu seminara će biti detaljno obrađene teme upravo direktnog sporazuma i konkurentskog zahtjeva, od prikazivanja ovih postupaka u planu nabavki do zaključenja ugovora, sa akcentom na specifičnostima i izmjenama koje donose izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama.

 

Drugi dio seminara

U drugom dijelu seminara obraditi će se tema realizacije ugovora i izmjene ugovora u postupcima javnih nabavki sa praktičnim primjerima. Naime, budući da su u posljednje vrijeme poremećaji na tržištu i promjene cijena otežali i/ili doveli u pitanje realizaciju većine ugovora i okvirnih sporazuma, te da su izmjene i dopune otvorile mogućnost izmjene istih, i ugovorni organi i dobavljači imaju brojne nedoumice vezano za ovu temu. Stoga, u drugom dijelu seminara će biti obrađen praktični aspekt mogućnosti izmjena ugovora i okvirnih sporazuma, i iz ugla ugovornih organa i iz ugla dobavljača.

 

Treći dio seminara

U trećem dijelu bit će riječ o žalbenom postupku u javnim nabavkama. Ugovorni organ ima obavezu da u utvrđenom roku po zaprimanju žalbe zaključi o njenoj blagovremenosti, dopuštenosti, da li je ona izjavljena od ovlaštene osobe i od osobe koja ima aktivnu legitimaciju. Kada ugovorni organ zaključi da je žalba eventualno neblagovremena, nedopuštena, i izjavljena od neovlaštene osobe, odnosno od osobe koja nema aktivnu legitimaciju, odbacuje je zaključkom, na koji žalitelj ima mogućnost podnošenja žalbe URŽ-u u roku od pet dana od primitka istog. Ako žalitelj izjavi žalbu na zaključak ugovornog organa kojim se odbacuje žalba, preporuka je da ugovorni organ ne nastavlja sa postupkom javne nabave, zaključenja i/ili izvršenja ugovora odnosno okvirnog sporazuma do donošenja odluke URŽ-a. Sve su ovo pitanja koja će konkretnije biti obrađena na seminaru u okviru navedene teme.

Pored seminara, za sve one koji se svakodnevno bave javnim nabavkama, nudimo Vam pretplatu na elektronsku „bazu znanja“ (Pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki) gdje najčešće možete pronaći odgovore na Vaše dileme iz javnih nabavki.

Pozivamo Vas da budete korisnik naših usluga iz oblasti javnih nabavki koje Vam nudimo na profesionalan način u budućnosti.SADRŽAJ SEMINARA:


Tema I – Okvirni sporazum, ugovori male vrijednosti i izvještavanje o sprovedenim postupcima
 • Obavještenje kandidata/ponuđača o rezultatima postupka;
 • Obavještenje o dodjeli ugovora;
 • Okvirni sporazum, karateristike i vrste okvirnog sporazuma;
 • Dodjela ugovora male vrijednosti:

Direktni sporazum:

 • Prag za provođenje direktnog sporazuma;
 • Direktni sporazum(i) u planu nabavki? Da li je obavezno objaviti plan nabavki sa uključenim direktnim sporazumima?
 • Da li se i za provođenje direktnog sporazuma mora provoditi prethodna provjera tržišta?
 • Da li se može provesti više direktnih sporazuma za isti predmet nabavke u toku godine?
 • Hodogram aktivnosti za provođenje direktnog sporazuma

Konkurentski zahtjev:

 • Priprema TD – šta znači pojednostavljena TD u konkurentskom zahtjevu
 • Rokovi za provođenje konkurentskog zahtjeva nakon početka primjene ZIDZJN?
 • Koraci u provođenju konkurentskog zahtjeva
 • Žalbeni rokovi u konkurentskom zahtjevu
 • Izvještavanje o postupcima javne nabavke
Pitanja i odgovori

 

Tema II – Ugovori i izmjene ugovora u postupku javne nabavke sa praktičnim primjerima
 • Ugovori u postupku javne nabavke;
 • Da li se narudžbenica može smatrati ugovorom?
 • Međusobni odnos i razlike između ugovora o javnoj nabavci i okvirnog sporazuma;
 • Elementi ugovora, prava i obaveze ugovornih strana;
 • Opšte odredbe ugovora;
 • Upravljanje ugovorom i njegova realizacija;
 • Izmjena ugovora tokom njegovog trajanja;
 • Izmjene ugovora / okvirnih sporazuma – uslovi i koji dijelovi ugovora / OS mogu da se mijenjaju?
 • Da li se kroz izmjene ugovora / okvirnih sporazuma mogu napraviti izmjene i u dijelu predmeta nabavke, da se nabave moderniji aparati i/ili ugovore dodatne količine?
 • Da li se prije povećanja ugovorne cijene mora mijenjati plan nabavki?
 • Da li se cijena pojedinih stavki unutar ugovora može povećati za preko 30%?
 • Za koliko se može povećati ugovor koji je realizovan na pola ili više od pola?
 • Šta znači povećanje “samo za razliku u cijeni koja prelazi 5%, odnosno 10%“?
 • Obaveze dobavljača/izvođača i obaveze ugovornog organa u procesu izmjene ugovora?
 • Da li dobavljač može da tuži ugovornog organa, ukoliko ugovorni organ ne pristane na izmjenu ugovora/OS?
Pitanja i odgovori

 

Tema III – Žalbeni postupak u javnim nabavkama sa osvrtom na ispitivanje aktivne legitimacije
 • Stranke u postupku;
 • Aktivna legitimacija – ko, kada i kako ispituje aktivnu legitimaciju podnosioca žalbe;
 • Zabrana zaključivanja ugovora;
 • Način izjavljivanja žalbe;
 • Postupak ugovornog organa po žalbi;
 • Obavještenje učesnika o uloženoj žalbi
 • Rokovi izjavljivanja žalbe;
 • Pravna zaštita pred URŽ-om i žalba;
 • Koje su apsolutno bitne povrede zbog kojih URŽ/KRŽ može da poništi postupak nabavke djelimično ili u cjelosti;
 • Dokazivanje u postupku po žalbi;
 • Bitne povrede zakona i ovlaštenja URŽ-a;
 • Sadržaj žalbe;
 • Naknada za pokretanje žalbenog postupka (Advokatski troškovi);
 • Odluke po žalbi;
 • Odlučivanje URŽ-a po žalbi;
 • Pokretanje upravnog spora pred Sudom BiH;
 • Postupanje ugovornog organa po presudi Suda BiH u upravnom sporu“.
Pitanja i odgovori

PREDAVAČI – treneri za JN AJN:

 

Mostar

Sarajevo

Banja Luka

Josip Jakovac

Zlatko Lazović

Milica Pranjić

Ivana Grgić

Zlatko Lazović

Samir Buljina

Ivana Grgić

Zlatko Lazović

Dragana Kovačević


TRAJANJE SEMINARA:

U periodu od 09:30 – 15:30 h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Službenicima za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima koji imaju namjeru polagati stručni ispit za „Službenika za javne nabavke“
 • Članovima komisija za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima ponuđača u postupcima javnih nabavki
 • Sektorskim ugovornim organima i odgovornim licima ugovornih organa i ponuđača
 • Internim revizorima i revizorima
 • Advokatima

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

175 KM po jednom učesniku;
165 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
155 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara i webinara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Prezentacije predavača i odgovori na pitanja učesnika seminara
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati radionici uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“:

Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 300 KM,

godišnja pretplata za 2023. godinu

 

Portal trenutno sadrži oko 3.853 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava

+ 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače


Posebna narudžba za one koji nisu u mogućnosti prisustvovati na seminaru:

 • „Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javim nabavkama“ – neslužbeni/prečišćeni tekst na tri jezika, oko 300 str., Format B5, meki povez – 30 KM sa PDV-om
 • „Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ – obim oko 200 str., B5, tvrdi povez – 70 KM sa PDV-om (za učesnike seminara  50 KM sa PDV-om)
 • Modeli Pravilnika o javnim nabavkama roba, radova i usluga (za male i srednje UO , 30 str. – 30 KM, za velike UO 100. str. –  40 KM) – na CD;
 • Modeli akata za rad Komisije za javne nabavke (oko 60. str. teksta)30 KM sa PDV-om – na CD;
 • TD za Konkurentski zahtjev sa Smjernicama 30 KM sa PDV-om, na CD;
 • Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, autori: Josip Jakovac, Amir Rahmanović, Ivana Grgić i Milica Pranjić; Format B5, meki uvez, 230 str.cijena 50 KM sa PDV-om i poštarinom.

 

Više informacija možete dobiti na našoj web stranici www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo