28IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JN

JAVNE NABAVKE – AKTUELNA PITANJA I PRIMJERI IZ PRAKSE

 


Seminar:

09:30h
icon-briefcase Bihać 19. 9. 2023. Hotel “Emporium”
icon-briefcase Mostar 21. 9. 2023. Hotel “Mostar”
icon-briefcase Sarajevo 26. 9. 2023. Hotel “Hollywood”
icon-briefcase Banja Luka 28. 9. 2023. Hotel “Bosna”

 

Prvi modul seminara

REC d.o.o. organizuje seminar iz oblasti javnih nabavki u septembru iz tematike najaktuelnijih pitanja i problematike koja je u praksi zastupljena. Imajući u vidu da Ugovorni organi često u praksi se susreću sa problemima prilikom realizacije ugovora, u prvom modulu će podrobno biti razrađeni problemi sa kojima se Ugovorni organi susreću prilikom realizacije ugovora, eventualnim zahtjevima za izmjenom ugovora, kao i neosnovanim raskidanjem ugovora od strane dobavljača, potom mogućnostima koje Ugovornom organu stoje na raspolaganju kada izabrani ponuđači raskinu ugovore. Posebna pažnja će biti posvećena i modusima naplate garancije za uredno izvršenje ugovora, te drugih sredstava obezbjeđenja ugovora koje Ugovornom organu stoje na dispoziciji. Završni dio prvog modula će biti posvećen analizi inicijative za izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH u kontekstu javnih nabavki, koja je upućena od strane Agencije za javne nabavke, obzirom da se navedena inicijativa odnosi na sve subjekte koje se bave direktno ili indirektno javnim nabavkama.

 

Drugi modul seminara

Drugi modul će obuhvatiti postupak pravne zaštite sa primjerima iz prakse, obzirom da Ugovorni organi u kontinuitetu prilikom provođenja postupaka javnih nabavki se susreću sa izjavljenim žalbama ponuđača na tenderske dokumentacije i odluke o izboru, te različitim situacijama u kojima moraju zakonito i blagovremeno reagovati. Posebna pažnja i akcenat će biti stavljeni na primjere iz prakse i najčešće greške koje Ugovorni organi i ponuđači u žalbenom postupku prave.

 

Treći modul seminara

Nadovezujući se na prvi „blok“ seminara, u trećem modulu će biti razrađena kompletna procedura oko provođenja pregovaračkih postupaka sa i bez objave obavještenja, kao i Aneksa II. Cijeneći da Ugovorni organi se u praksi često nalaze u situacijama kada dođe do raskida ugovora u postupcima velikih vrijednosti, te da iz različitih razloga nemaju dovoljno vremena za ponovnim sprovođenjem redovnih postupaka u kontekstu rokova za iste, pribjegava se provođenju pregovaračkih postupaka, te se Ugovorni organi često nalaze u dilemi da li su u prekršaju, te da li je osnovano provođenje takve vrste postupaka u konkretnim slučajevima. S tim u vezi detaljno će biti obrazloženi uslovi sa provođenje ove vrste postupaka, sa praktičnim primjerima dobre i loše prakse. Kompletan hodogram aktivnosti prilikom sprovođenja postupaka iz ANEKSA II će biti također razrađen u ovom modulu, obzirom da se u praksi i dalje kod Ugovornih organa javljaju česte dileme i pitanja u vezi sa provođenjem istih.

 

Četvrti modul seminara

Na kraju, ništa manje bitan – četvrti modul će sadržavati pitanja sačinjavanja tenderskih dokumentacija od Ugovornih organa, kao i ponuda od strane ponuđača. Sačinjavanje tenderske dokumentacije u skladu sa relevantnim odredbama je od krucijalne važnosti za Ugovorni organ, obzirom da postupak javne nabavke se može poništiti ukoliko dođe do bitnih povreda postupka, ali i odugovlačiti radi uloženih žalbi. Sačinjavanje ponuda sa druge strane za ponuđače je najbitnija stavka, cijeneći da ponuda mora biti prihvatljiva za Ugovorni organ, kako bi se ponuđaču dodijelio ugovor. Također, za sve one koji se svakodnevno bave javnim nabavkama nudimo Vam pretplatu na elektronsku „bazu znanja“ (Pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki) gdje najčešće možete pronaći odgovore na Vaše dileme iz javnih nabavki. Godišnja pretplata je 300 KM sa PDV-om.SADRŽAJ SEMINARA:

 

MODUL I (Realizacija, izmjena i raskidanje ugovora, okvirnih sporazuma, analiza inicijative za izmjene i dopune krivičnog zakona BiH u kontekstu javnih nabavki)

 

Realizacija, izmjena i raskidanje ugovora / okvirnih sporazuma
 • Ugovori u postupku javne nabavke;
 • Da li se narudžbenica može smatrati ugovorom?
 • Međusobni odnos i razlike između ugovora o javnoj nabavci i okvirnog sporazuma;
 • Elementi ugovora, prava i obaveze ugovornih strana;
 • Opšte odredbe ugovora;
 • Upravljanje ugovorom i njegova realizacija;
 • Izmjena ugovora tokom njegovog trajanja i praktični primjer;
 • Izmjene ugovora / okvirnih sporazuma – uslovi i koji dijelovi ugovora / OS mogu da se mijenjaju?
 • Da li se kroz izmjene ugovora / okvirnih sporazuma mogu napraviti izmjene i u dijelu predmeta nabavke, da se nabave moderniji aparati i/ili ugovore dodatne količine?
 • Da li se prije povećanja ugovorne cijene mora mijenjati plan nabavki?
 • Da li se cijena pojedinih stavki unutar ugovora može povećati za preko 30%?
 • Za koliko se može povećati ugovor koji je realizovan na pola ili više od pola?
 • Šta znači povećanje “samo za razliku u cijeni koja prelazi 5%, odnosno 10%“?
 • Obaveze dobavljača / izvođača i obaveze ugovornog organa u procesu izmjene ugovora?
 • Da li dobavljač može da tuži ugovornog organa, ukoliko ugovorni organ ne pristane na izmjenu ugovora/OS?
 • U slučaju raskida ugovora od dobavljača, može li Ugovorni organ aktivirati sredstva obezbijeđenja ugovora?
 • Na koji način aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora u slučaju raskida ugovora?
 • Da li se ponuđač može radi neosnovanog raskida ugovora isključiti iz daljnjih postupaka javnih nabavki kod Ugovornog organa?
 • Može li Ugovorni organ zahtijevati naknadu štete u slučaju neosnovanog raskida ugovora?

 

Inicijativa za izmjene i dopune krivičnog zakona BiH – javne nabavke
 • Analiza inicijative za izmjene i dopune krivičnog zakona BiH – kontekst javnih nabavki;
 • Krivično djelo službenika za javne nabavke i odgovornog lica u Ugovornom organu?
 • Krivično djelo odgovornog lica privrednog društva / ponuđača?
 • Nadležnost za vođenje krivičnog postupka?
Pitanja i odgovori

 

MODUL II (Žalbeni postupak u javnim nabavkama sa praktičnim primjerima)
 • Stranke u postupku;
 • Aktivna legitimacija – ko, kada i kako ispituje aktivnu legitimaciju podnosioca žalbe;
 • Praktičan primjer ispitivanja aktivne legitimacije;
 • Zabrana zaključivanja ugovora;
 • Postupak ugovornog organa po žalbi;
 • Obavještenje učesnika o uloženoj žalbi;
 • Praktični primjer postupanja Ugovornog organa po zaprimljenoj žalbi;
 • Rokovi i način izjavljivanja žalbe;
 • Može li se žalba izjaviti elektronskim putem bez dodatnog slanja poštom?
 • Pravna zaštita pred URŽ-om i žalba;
 • Dokazivanje u postupku po žalbi;
 • Sadržaj žalbe;
 • Postupanje sa neurednom žalbom?
 • Naknada za pokretanje žalbenog postupka (Advokatski troškovi);
 • Odluke po žalbi;
 • Najčešće greške Ugovornih organa i ponuđača u praksi u žalbenim postupcima;
 • Odlučivanje URŽ-a po žalbi;
Pitanja i odgovori

 

MODUL III (Kompletan hodogram aktivnosti i osnovanost za provođenje postupaka iz ANEKSA II, pregovaračkih postupaka sa i bez objave obavještenja)

 

Aneks II
 • Hodogram obaveznih aktivnosti Ugovornog organa kod Aneksa II?
 • Koji propisi se primjenjuju za usluge iz Aneksa II?
 • Da li je moguće podijeliti na lotove postupak iz Aneksa II?
 • Da li se može provesti jedan od redovnih postupaka za usluge iz Aneksa II?
 • Kako započeti postupak nabavke usluga iz Aneksa II?
 • Šta poziv mora sadržavati za usluge iz Aneksa II?
 • Da li se donosi Odluka o izboru za usluge iz Aneksa II, da li je obavezno objavljivanje obavještenja o dodjeli ugovora?
Pregovarački postupak sa objavom obavještenja
 • Koji su uslovi za primjenu pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja?
 • Koje su faze u provođenju pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja?
 • Razlike između pregovaračkih postupaka sa i bez objave obavještenja?
Pregovarački postupak bez objave obavještenja
 • Hodogram obaveznih aktivnosti kod pregovaračkog postupka bez objave obavještenja;
 • Koji su uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja?
 • Praktičan primjer osnovanog i neosnovanog provođenja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja;
 • Posebni uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku robe, usluga, radova?
 • Da li se može provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja bez prethodno sprovedenog redovnog postupka javne nabavke?
 • Da li je osnovano provođenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja ukoliko Ugovorni organ nema „dovoljno vremena“ za provođenje redovnog postupka?
Pitanja i odgovori

 

MODUL IV (Sačinjavanje tenderske dokumentacije i ponuda)
 • Tenderska dokumentacija: priprema Tenderske dokumentacije u skladu sa Zakonskim i podzakonskim aktima,
 • Zahtjevi za pojašnjenja tenderske dokumentacije i blagovremeni odgovori na zahtjeve;
 • Predmet javne nabavke, tehnička specifikacija;
 • Podjela predmeta nabavke na lotove, JRJN;
 • Praktičan primjer loše prakse – nije izvršena podjela predmeta nabavke na lotove;
 • Ponuda: priprema, sadržaj, alternativna ponuda, period važenja ponude;
 • Grupa kandidata/ponuđača;
 • Propisivanje uslova za grupu kandidata / ponuđača;
 • Garancija za ozbiljnost ponude i garancija za izvršenje ugovora;
 • Najčešće greške prilikom sačinjavanja tenderskih dokumentacija i ponuda.
Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI – certificirani treneri Agencije za javne nabavke:

 

Bihać

Mostar

Sarajevo

Banja Luka

Ivana Grgić

Zlatko Lazović

Josip Jakovac

(šef za normativno-pravne poslove AJN)

Zlatko Lazović

Samir Buljina

(bivši član URŽ-a)

Zlatko Lazović

Ivana Grgić

Zlatko Lazović


TRAJANJE SEMINARA:

U periodu od 09:30 – 14:30 h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Službenicima za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima koji imaju namjeru polagati stručni ispit za „Službenika za javne nabavke“.
 • Članovima komisija za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima ponuđača u postupcima javnih nabavki
 • Sektorskim ugovornim organima i odgovornim licima ugovornih organa i ponuđača,
 • Internim revizorima i revizorima,
 • Advokatima

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

145 KM po jednom učesniku sa materijalom;
135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije sa materijalom;
125 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“, sa materijalom

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Prezentacije predavača i odgovori na pitanja učesnika seminara
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za sve učesnike)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati radionici uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“:

Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 300 KM,

godišnja pretplata za 2023. godinu

 

Portal trenutno sadrži preko 4.000 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava

+ 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače


Posebna narudžba za one koji nisu u mogućnosti prisustvovati na seminaru:

• „Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javim nabavkama“ – neslužbeni/prečišćeni tekst na tri jezika,
oko 300 str.,
Format B5, meki povez
30 KM sa PDV-om 

• „Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ –
obim oko 200 str.,
B5, tvrdi povez
70 KM sa PDV-om (za učesnike seminara 50 KM sa PDV-om)

• Modeli Pravilnika o javnim nabavkama roba, radova i usluga
(za male i srednje UO , 30 str. – 30 KM, za velike UO 100. str. – 40 KM)

• Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama,
autori: Josip Jakovac, Amir Rahmanović, Ivana Grgić i Milica Pranjić;
Format B5, meki uvez, 230 str.
cijena 50 KM sa PDV-om i poštarinom. (za učesnike seminara 30 KM sa PDV-om)

• Modeli akata za rad Komisije za javne nabavke (oko 60. str. teksta)
30 KM sa PDV-om – na CD;

• TD za Konkurentski zahtjev sa Smjernicama
30 KM sa PDV-om, na CD;

• Pravilnik – model internog akta, pravilnik za složene UO i modeli akata za rad Komisije (3 u 1)
80 KM sa PDV-om – na CD.

 

Više informacija možete dobiti na našoj web stranici www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo