Edukacije

Omogućene prijave na sve webinare održane u 2021. godini

Zbog učestalih upita u vezi sa pregledom ranijih webinara, kao i mogućnosti ostvarivanja dodatnih bodova kontinuirane edukacije, omogućili smo prijave na sve webinare koji su se održali u toku 2021. godine. 

Nakon što izvršite prijavu na webinar, na e-mail ćemo vam poslati uputstvo za pregled webinara. 

Svi webinari se boduju sa 7 bodova kontinuirane profesionalne edukacije. 

Cijena webinara iznosi 80,00 KM za pretplatnike časopisa i 100,00 KM za ostale učesnike. U cijenu je uračunat i priručnik koji vam šaljemo mailom u PDF formatu.

 

WEBINAR JANUAR 2021. GODINE

 • NOVA FORMA OBRAZACA FINANSIJKSIH IZVJEŠTAJA
 • GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020. GODINU
 • SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO ”VELIKIM” I ”MALIM” STANDARDIMA
 • MRS 10 – DOGAĐAJI NAKON IZVJEŠTAJNOG PERIODA
 • SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA
 • PRIKAZ NAČINA PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA ELEKTRONSKIM PUTEM
 • IZRADA STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA
 • POSEBNE NAKANDE I ČLANARINE ZA 2020. GODINU

PRIJAVA NA WEBINAR

 

WEBINAR FEBRUAR (1) 2021. GODINE

 • ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE POREZNE UPRAVE
 • ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE UINO
 • ELEKTRONSKA PREDAJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2020. GODINU
 • ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE FONDA ZA REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
 • ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE OSTALIH INSTITUCIJA

PRIJAVA NA WEBINAR

 

WEBINAR FEBRUAR (2) 2021. GODINE

 • NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBIH
 • IZMJENE ZAKONA O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU
 • NOVI ZAKON O REGISTRU FINASIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR MART 2021. GODINE

 • PRIJAVA POREZA NA DOBIT I POREZA NA DOHODAK
 • PRAKTIČAN PRIKAZ ELEKTRONSKOG PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA
 • KORIŠTENJE POTICAJA PO OSNOVU NOVOPRIMLJENIH ZAPOSLENIKA
 • TRANSFERNE CIJENE
 • NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR APRIL 2021. GODINE

 • POREZ PO ODBITKU
 • POZAJMICE
 • NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVZIJI
 • REGISTAR PRAVNIH I FIZIČKIH LICA KOJI PRUŽAJU RAČUNOVODSTVENE USLUGE
 • KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSEŽ

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR MAJ 2021. GODINE

 • AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA
 • PDV TRETMAN DOMAĆIH I INO USLUGA
 • ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI
 • TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR JUNI 2021. GODINE

 • PRIJAVA PRAVNIH LICA, PODUZETNIKA I KVALIFICIRANIH LICA U REGISTAR FMF
 • OBAVEZNA USPOSTAVA INTERNE REVIZIJE
 • GODIŠNJI ODMOR I REGRES
 • POREZNI TRETMAN KORIŠTENJA SLUŽBENIH I PRIVATNIH VOZILA
 • NAČIN UTVRĐIVANJA I OBRAČUNA KORISTI
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

 

WEBINAR JULI 2021. GODINE

 • PRIMJENA NOVOG PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR SEPTEMBAR 2021. GODINE

 • NOVI KONTNI PLAN
 • NOVI OBRASCI FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA
 • NOVE SMJERNICE ZA PRIMJENU STANDARDA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA
 • PRIJAVA KVALIFICIRANIH LICA I LICA ZA OBAVLJANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA
 • KORIŠTENJE SLUŽBENIH VOZILA U PRIVATNE SVRHE I DRUGE KORISTI
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR OKTOBAR 2021. GODINE

 • PRIMJENA NOVOG KONTNOG PLANA – prikaz preknjiženja
 • RAČUNOVODSTVO STALNIH SREDSTAVA
 • NOVI ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA
 • ZAKON O ZAŠTITI NA RADU – obaveze poslodavaca
 • TRGOVINA – šta to inspektori traže?
 • OSTALE AKTUELNOSTI

PRIJAVA NA WEBINAR

 

WEBINAR NOVEMBAR 2021. GODINE

 • PREZENTACIJA NAJČEŠĆIH PITANJA IZ RADNIH ODNOSA
 • INSPEKCIJSKI NADZOR FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJE POSLOVE
 • PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA
 • PRAVA RADNIKA ZAGARANTOVANA ZAKONOM O RADU I DRUGIM AKTIMA
 • POREZNI TRETMAN ISPLATA ZAPOSLENICIMA
 • OSTALE AKTUELNOSTI

PRIJAVA NA WEBINAR

 

WEBINAR DECEMBAR 2021. GODINE

 • PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN I PRIJAVU POREZA NA DOBIT ZA 2021. GODINU
 • NOVI KONTNI PLAN I OBAVEZNA PREKNJIŽENJA NA DAN 01.01.2022. GODINE 
 • PRIPREMNE RADNJE ZA POREZNE PRIJAVE FIZIČKIH LICA – SAMOSTALNIH PODUZETNIKA
 • OSTALE AKTUELNOSTI

PRIJAVA NA WEBINAR