PARNIČNI POSTUPAK – SUDSKA PRAKSA U FBiH

II DIO

 


Seminar:

09:30h
icon-briefcase Sarajevo 23. 6. 2023. Hotel “Holywood” Ilidža

Kao što smo prethodno najavili, s obzirom na veoma značajnu i obimnu problematiku parničnog postupka, ovo je drugi seminar u ciklusu seminara koje ćemo organizirati iz navedene oblasti. Na ovom seminaru biće riječi o dokazima i načinu dokazivanja, vrstama rokova, kao i načinu računanja istih, povratu u prijašnje stanje, uslovima za donošenje presude zbog propuštanja, kao i odgodama i odlaganjima ročišta. Naime, praktično znanje o tome kako sudovi vode dokazni postupak u kojem utvrđuju postojanje odlučnih činjenica o kojima zavisi primjena prava, osnovanost tužbenog zahtjeva, rokovi i dr. je upravo ono što je neophodno svim pravnicima u privrednim društvima, advokatima, sudijama i pravnicima zaposlenim u drugim oblastima.

Stoga, u cilju sticanja potrebnih znanja za pravilan pristup ovoj problematici, a s posebnim osvrtom na primjere iz sudske prakse, pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na ovom seminaru da biste se upoznali kako da na najbolji način primjenjujete odredbe ovog zakona u praksi i otklonite sve nedoumice u vezi istog.

 


 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Dokazivanje pravno relevantnih činjenica

 • Raspravno načelo
 • Postupak dokazivanja
 • Teret dokazivanja (teret dokazivanja u procesnom, obligacionom, radnom i nasljednom pravu)
 • Predmet dokazivanja
 • Dokazna sredstva (isprave, uviđaj, svjedoci, vještaci, stranke)

 

Rokovi

 • Procesnopravni i materijalnopravni
 • Zakonski i sudski
 • Prekluzivni i instruktivni
 • Subjektivni i objektivni
 • Računanje rokova
 • Rokovi određeni ZPP-om

 

Povrat u prijašnje stanje

 • Posljedice propuštanja radnji u parničnom postupku
 • Rokovi za podnošenje prijedloga za povrat u prijašnje stanje
 • Odnos prijedloga za povrat u prijašnje stanje i žalbe protiv odluke suda donesene nakon propuštanja
 • Standardi dokazivanja
 • Ročište
 • Odluke suda
 • Troškovi postupka

 

Presuda zbog propuštanja

 • Uslovi za donošenje presude zbog propuštanja
 • Sastavljanje tužbe s prijedlog za donošenje presude zbog propuštanja
 • Troškovi postupka

 

Odgode i odlaganja

 • Odgoda ročišta
 • Odlaganje ročišta
 • Nastavak ročišta
 • Opravdani razlozi za odgodu i odlaganje

 

Pitanja i odgovori


 

PREDAVAČI:

Dr sc. Faruk Latifović, sudija Kantonalnog suda u Tuzli,
Doc. dr sc. Adis Poljić, sudija Općinskog suda u Živinicama

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Pravnicima ali i drugim osobama koje učestvuju u privrednoj djelatnosti kao i svima odgovornim osobama u privrednim društvima jer je upravo prikupljanja i osiguranja dokaza presudno za uspjeh u određenom parničnom postupku.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.900 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo