PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

 


Seminar:

09:30h
icon-briefcase Mostar 28. 4. 2023. Hotel “Mostar”

 

Privredna društva, finansijske institucije, ministarstva i druge upravne organizacije, javne ustanove, institucije svih nivoa vlasti i drugi subjekti u Bosni i Hercegovini su obveznici primjene i kontrolori provođenja odredbi Zakona o zaštiti ličnih/osobnih podataka Bosne i Hercegovine. Zaštita ličnih podataka odnosi se na sve poslodavce koji vrše obradu ličnih podataka, kako radnika tako i drugih lica sa kojim pravna lica imaju poslovnu saradnju. U seminaru ćete imati priliku da saznate koji su ti pravni osnovi obrade ličnih podataka kao i pravni osnov za ustupanje ličnih podataka trećim licima (npr. advokatima). Pitanje video nadzora se u praksi često koristi na način koji je suprotan Zakonu, te ćete na seminaru imati priliku da se upoznate sa pravnim osnovom za uvođenje video nadzora te na koji način ispravno koristiti video nadzor u objektima.

Zakon propisuje uspostavljanje i registrovanje svih evidencija koje sadrže lične podatke i vlastite planove sigurnosti o zaštiti ličnih podataka, te niz prekršajnih mjera prema odgovornim licima koja se ne pridržavaju zakonskih odredbi.

Iz svih navedenih razloga, fokus ovih seminara je upravo na različitim aspektima praktične primjene u oblasti finansija sa ciljem da se učesnicima pomogne da u svom radu što pravilnije i što potpunije ispune sve zahtjeve ovog vrlo kompleksnog, pa i osjetljivog propisa. Fokus seminara je na dokumentaciji neophodnoj za obradu ličnih podataka, usaglašenoj sa Zakonom o zaštiti podataka. U skladu sa našom dosadašnjom praksom, poseban dio seminara će biti posvećen praktičnim rješenjima, preporukama, smjernicama i primjerima iz prakse.

  

SADRŽAJ SEMINARA:

 

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

 • Pravni osnov;
 • Određenje pojma ličnog podatka;
 • Vrste ličnih podataka;
 • Principi obrade ličnih podataka;
 • Izuzeci od primjene ZZLP;
 • JMBG kao lični podatak;
 • Lični podaci radnika koje prikuplja i obrađuje poslodavac;
 • Lični podaci dužnika koje prikuplja i obrađuje povjerilac – tražilac izvršenja;
 • Pravo korisnika zdravstvenih usluga na povjerljivost ličnih podataka;
 •  Videonadzor;
 •  Informacione tehnologije i privatnost;
 •  Zaštita privatnosti u elektronskim komunikacijama;
Pitanja i odgovori


AKTI POSLODAVCA U ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA I PROVEDBENI AKTI ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA 

 • Pravilnik/Pravila o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka;
 • Evidencija zbirkama ličnih podataka;
 • Evidencija o ličnim/osobnim podacima datim na korištenje korisnicima ličnih/osobnih podataka i svrsi za koju su lični/osobni podaci dati;
 • Evidencija o odbijenim zahtjevima nosilaca ličnih/osobnih podataka za pružanje informacije u vezi s obradom njegovih ličnih/osobnih podataka;
 • Uspostava Evidencije o ličnim podacima koji su dati na korištenje trećim stranama i svrsi za koju su lični podaci dati;
 • Plan zaštite ličnih podataka;
 • Odluka koja će sadržavati pravila obrade ličnih podataka prikupljenih videonadzorom, ako videonadzor nije propisan zakonom;
 • Fizička i tehnička zaštita objekata poslodavca
Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Svima onima koji se bave radno-pravnim odnosima i prate aktuelnosti iz ove oblasti, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima, pravnicima, ekonomistima, računovođama, advokatima i drugima koji žele unaprijediti svoje znanje u ovoj oblasti.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

185 KM po jednom učesniku;
175 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
165 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na webinar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.992 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


 

Narudžbe možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo