RADNI ODNOSI U ORGANIMA JAVNE UPRAVE U FBiH

 


Seminar:

09:30h
icon-briefcase Sarajevo 26. 4. 2023. Hotel “Hollywood”

 

Novo javno upravljanje

Takozvano „novo javno upravljanje“ našlo se u središtu, teoretičara i praktičara u organima javne uprave, koji, polaze od ideje veće odgovornosti državnih službenika i namještenika u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti za potrebe građana u nadolazećem vremenu. Odgovornost se većinom razvijala na potrebi javne administracije da se bolje poveže sa stvarnim potrebama građana kako bi osigurala bolji i prikladniji odgovor takvim potrebama. To je za mnoge bio signal da se neki procesi upravljanja iz poslovnog svijeta prenesu/primjene u upravljanju javnim poslovima. Uvođenje poslovnog pristupa u javno upravljanje bio je na vrhuncu krajem dvadesetog i početkom dvadeset i prvog stoleća. To je bio politički poklič za reformu javne službe a za mnoge političare u regiji i neka vrsta panaceje, lijeka za sve probleme, u razvoju profesionalnije javne službe i učinkovitije javne administracije. Strateški menadžment, procjena učinka, standardizacija i plaća po učinku postali su najzagovaranija tehnika od strane mnogih reformatora i savjetnika u regiji i uvedena je u mnoge, ako ne i u sve, zakone o javnim službama. Pitanje je sada: šta to konkretno znači danas i kako javna uprava funkcionira u praksi?

Zamor materijala

Možemo li danas govoriti o „zamoru materijala” ili radikalnim promjenama u „ljudskim potencijalima” u javnoj upravi ili nekim drugim problemima državnih službenika i namještenika? Stiče se dojam da imamo sve brojniju javnu upravu a manje stručnu, nezainteresovanu za probleme zajednice u ime koje djeluje nesposobna da dinamizira i upravlja problemima zajednice i ljudskih potreba unutar njih.

Statusna pitanja državnih službenika i namještenika

Upravo iz tih razloga postavljamo ovo pitanje kao temu našeg seminara da otvorimo statusna pitanja državnih službenika i namještenika da bi smo na osnovu tih ključnih motivirajućih ili demotivirajućih razloga otvorili debati i od drugim važnim pitanjima u javnoj upravi. Možda je rad državnih službenika i namještenika podcijenjen, možda ima previše onih koji su višak i za koje neko drugi mora da radi daleko više nego što bi inače trebao. Sve su to pitanja sa kojima je bremenita javna uprava.

Više o seminaru

Zato Vas pozivamo da se uključite u naš seminar i čujete šta o tome imaju reći kompetentni stručnjaci koji su cijeli svoj radni vijek proveli u javnoj upravi. Za seminar smo obezbjedili stručnjake koji poznaju radne odnose u cjelini, zatim eksperta iz Odbora za žalbe koji je u toku o najznačajnim ili načešćim pitanjima i problemima na koje se žale državni službenici i namještenici i Glavnog upravnog inspektora u Federaciji BiH.

  

SADRŽAJ SEMINARA:

Radni odnosi državnih službenika i namještenika

 • Posebnosti propisa o državnim službenicima i namještenicima u odnosu na Zakon o radu;
 • Zasnivanje radnog odnosa u organima državne službe;
 • Principi rada u državnoj službi
 • Prava i dužnosti državnih službenika i namještenika
 • Radna mjesta u državnoj službi i radna mjesta namještenika;
 • Odlučivanje o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika;
 • Opći i posebni uslovi za postavljenje;
 • Popuna upražnjenog radnog mjesta državnog službenika i namještenika (načini popune, premještaj, napredovanje);
 • Probni rad;
 • Ocjena rada;
 • Pripravnici i volonteri;
 • Prekobrojnost;
 • Medijator državne službe;
 • Pravilnici organa državne službe;
 • Radno vrijeme, odmori , odsustva;
 • Rad sa skraćenim radnim vremenom državnog službenika;
 • Stručno obrazovanje , usavršavanje i stručno osposobljavanje;
 • Disciplinska odgovornost i odgovornost za materijalnu štetu;
 • Plaće i naknade državnih službenika i namještenika;
 • Prestanak radnog odnosa;
 • Prava koja se ostvaruju u skladu sa Zakonom o radu.

 

Pitanja i odgovori

 

Odlučivanje po žalbi državnih službenika i namještenika izjavljenih protiv odluka iz radnih odnosa

 • Odbor državne službe za žalbe kao žalbeno tijelo;
 • Osnivanje i status Odbora državne službe za žalbe;
 • Nadležnost Odbora;
 • Nadležnost Odbora za žalbe državnih službenika i namještenika iz kantonalnih-županijskih organa državne službe;
 • Sastav i organizacija Odbora državne službe za žalbe;
 • Ko ima pravo izjaviti žalbu;
 • Dostavljanje žalbe i prethodni postupak;
 • Koje propise primjenjuje Odbor kad preispituje prvostupanjsku odluku;
 • Pravila postupak i način rada i odlučivanja Odbora;
 • Forma, vrste i karakter odluka Odbora i razlozi za njihovo donošenje;
 • Posebna pravila kad se žalba odnosi na disciplinski postupak;
 • Rokovi za donošenje drugostupanjskih odluka Odbora;
 • Redoslijed rješavanja zaprimljenih predmeta i prioriteti u rješavanju;
 • Česte nepravilnosti prvostepenog akta protiv koga je izjavljena žalba;
 • Uočene nepravilnosti koje sadrži žalba ili izjašnjenje na žalbu;
 • Nedoumice koje nastaju u primjeni važećih propisa (zakon-kolektivni ugovor-pravilnik o radu);
 • Preispitivanje odluka Odbora donesenih po žalbi pred nadležnim sudom;
 • Kojem sudu, u kom roku se tužba podnosi i protiv koga se tužba podnosi;
 • Česte nepravilnosti pri podnošenju tužbenog zahtjeva;
 • Koji pravni lijekovi stoje na raspolaganju u sudskom postupku;
 • Statistički pokazatelji o uspjehu tužbenih zahtjeva.

 

Pitanja i odgovori

 

Inspekcijski nadzor

 • Normativno uređenje inspekcijskog nadzora;
 • Vrste inspekcijskog nadzora;
 • Funkcija inspekcijskog nadzora;
 • Organizacija inspekcijskog nadzora;
 • Federalna upravna inspekcija;
 • Ovlaštenja inspektora;
 • Uloga i značaj upraven inspekcije u radnom zakonodavstvu;
 • Postupak inspekcijskog nadzora;
 • Pokretanje i vođenje inspekcijskog nadzora;
 • Zapisnik o inspekcijskom nadzoru;
 • Dokazivanje i dokazna sretstva u inspekcijskom nadzoru;
 • Nalaganje mjera – rješenje;
 • Sankcije;
 • Najčešće nepravilnosti;
 • Odnos federalne upravne inspekcije u odnosu na kantonalnu upravnu inspekciju.

 

Pitanja i odgovori

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:00

 

PREDAVAČI:

Ljiljana Ćehajić – dipl.iur.
Pero Matijević – Odbor za žalbe
Željko Škarica– Glavni upravni inspektor FBiH
Jusuf Brkić – dipl.iur.

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • HR menadžerima
 • Šefovima pravnih službi
 • Pomoćnicima rukovoditelja organa državne službe ili pomoćnicima načelnika, gradonačelnika, ministara, direktora, itd.
 • Pravnicima u državnim agencijama
 • Direktorima i pravnicima u pravnim odjelima – službi ljudskih potencijala
 • Advokatima;
 • Sindikalnim aktivistima državnih službenika i namještenika
 • Računovođama i radnicima u odjelima finansija koji dolaze iz „djelatnost trgovine“, „drvne i papirne industrije“, „oblasti cestovnog prometa“ i „djelatnosti građevinarstva“ u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 • Svima zainteresovanim državnim službenicima i namještenicima

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

175 KM po jednom učesniku;
165 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
155 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Edukacijski materijal (prezentacije sa seminara)
 • Zajedničko osvježenje u pauzi i ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na webinar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.900 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


 

Narudžbe možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo