Vijesti

Doboj troši javna sredstva bez plana

DOBOJ – Trošenje javnih sredstva bez plana, obračunavanje plata koje nisu u skladu sa važećim koeficijentima, te problematični ugovori o djelu, samo su neke od primjedbi koje su revizori imali na finansije Grada Doboja za prošlu godinu. Zbog tih nedostataka, ova lokalna zajednica je dobila mišljenje sa rezervom.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Foto: Capital

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS je pregledavala finansije Grada Doboj za 2021. godinu, koji je nakon rebalansa iznosio od 68,5 miliona KM.

Utvrdili su brojne nedostatke, a jedna od njih je da nisu sačinjavani operativni finansijski planovi za izvršenje budžeta sa utvrđenim prioritetima u svrhu planiranja budžetske likvidnosti.

“Rebalansom budžeta vršeno je usklađivanje budžetskih sredstava i izdataka povećanjem budžetskih pozicija na kojima su iskazani neporeski prihodi i grantovi koje nije bilo zasnovano na realnoj osnovi”, navedeno je u izvještaju.

Plate nisu u skladu sa koeficijentima

Osim toga utvrdili su da je obračun plata u Gradskoj upravi, kod predškolske ustanove “Majke Jugović” i Centra za socijalni rad, vršen po koeficijentima koji nisu u skladu sa koeficijentima u posebnim kolektivnim ugovorima, koji definišu te oblasti.

Isto tako je navedeno da je Centar za socijalni rad Doboj zaključivao ugovore o radu na određeno vrijeme u periodu dužem od 24 mjeseca, što nije u skladu sa Zakonom o radu.

Pored toga su konstatovali da je predsjedniku i potpredsjedniku Skupštine grada uz platu, isplaćivana i odbornička naknada, što nije u skladu sa Zakonom o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave.

Osim toga, utvrđeno je da obaveze za porez na dohodak na isplaćena lična primanja i za doprinose fondovima socijalne zaštite u Gradskoj upravi nisu blagovremeno izmirene za 2021. godinu.

Koliko javna uprava u Doboju ima zaposlenih?

Broj zaposlenih u ovoj lokalnoj zajednici takođe je bio interesantan revizorima.

U izvještaju koji su pripremili je objašnjeno da je Grad Doboj donio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi. Tim pravilnikom utvrđena su radna mjesta sa potrebnim brojem izvršilaca po radnom mjestu, a nije definisan ukupan broj radnih mjesta gradskih službenika, namještenika i ostalih zaposlenih.

U Izvještaju je navedeno da je ukupno je sistematizovano 188 radnih mjesta sa 321 izvršiocem.

“Internim aktima u Centru za socijalni rad sistematizovano je 35 radnih mjesta sa 52 izvršioca, u Centru za kulturu i obrazovanje 17 radnih mjesta sa 17 izvršilaca i predškolskoj ustanovi „Majke Jugović“ 18 radnih mjesta sa 78 izvršilaca” precizirano je u revizorskom izvještaju.

Problematični ugovori o djelu

Osim toga, utvrdili su da su ugovori o nadzoru nad izvođenjem radova, koji po svojoj suštini predstavljaju privremene i povremene poslove, zaključivani zaposlenima u Gradskoj upravi, sa punim radnim vremenom.

To nije u skladu sa Zakonom o radu kojim je definisano da se ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova može zaključiti sa radnikom koji radi nepotpuno radno vrijeme do potpunog radnog vremena.

Isto tako konstatovano je da kod ovih ugovora nisu definisani postupci, procedure i visina naknade za obavljanje navedenih poslova.

Pod lupom izgradnja novog Administrativnog centra

Revizori su se pozabavili i javnim nabavkama, a posebno izgradnjom novog Administrativnog centra Gradske uprave Doboj.

Utvrdili su da je prilikom provođenja postupka nabavke radova na rušenju postojećeg i izgradnji novog Administrativnog centra procijenjena vrijednost ugovora o javnoj nabavci u iznosu od 3.272.400 KM nije zasnovana na ukupnom iznosu koji će platiti bez PDV-a.

Revizori su konstatovali da nisu planirane niti donosene posebne odluke za pokretanje nabavki najmanje u iznosu od 449.077 KM, a koje se odnose na arhitektonske i inženjerske, advokatske, notarske procjeniteljske, hotelske i ugostiteljske usluge.

CAPITAL: Vesna Popović

 

 

Objava Doboj troši javna sredstva bez plana prenijeta sa portala Capital.ba – Informacija je capital.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -