Vijesti

Kako organizirati rad interne revizije u uvjetima pandemije?

Činjenica je da  je COVID 19  već izazavo značajnu ekonomsku krizu i da sve organizacije i kompanije  analiziraju sopstvenu situaciju u širem smislu. Sve organizacije posluju u uvjetima koji nisu uobičajeni, jer niko nije bio spreman  za ovakvu vrstu pandemije, niti je ona mogla biti planirana. Kako se radi o vanrednoj situaciji  za koju nismo pripremljeni, jedan dio rukovodstva  smatra da je interna revizija u ovakvim okolnostima nepotrebna.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Šta je potrebno?

Međutim, interna revizija, kao i svaki drugi dio organizacije, mora prilagoditi svoj rad novonastaloj situaciji, više se fokusirati  na usluge konsaltinga i savjetovanja i biti prisutna uz rukovodni kadar u ovakvim kriznim situacijama.

Potrebna je fleksibilnost u planiranju interne revizije, da se ukidaju projekti koji nisu prioritet, a da se obrađuju područja koja su po  mišljenu rukovodstva visoko rizična, kako bi interna revizija dala svoj puni doprinos u kriznoj situaciji i bila od pomoći  opterećenom rukovodstvu.

Interni revizori su zbog pandemije, ( kao i ostali zaposlenici) bili primorani raditi na različite načine, djelimično u poslovnim prostorijama organizacija, djelimično – na daljinu, ali su radili, i pokazalo se mnogo poteškoća, naročito kod ovakvog rada jer su ljudi više bili oslonjeni na tehnologiju koja je zastarjela , a infrastruktura nije prilagođena posebnim uslovima.

Šta uraditi?

Imamo Metodologiju po kojoj moramo raditi, međutim, nije vrijeme za uobičajeno poslovanje, i rukovodioci interne revizije moraju dobro razmisliti, (jer je na njima odgovornost), kako pomoći svom preduzeću, odnosno organizaciji u ispunjavanju svojih ciljeva tokom trajanja pandemije i izazvane krize. Kako obaviti taj zadatak, jer sa druge strane, rukovodioci interne revizije moraju voditi računa još o ograničenjima svog radnog mjesta, da ne pređu svoje ovlasti.

Problemi koji se javljaju, kad se premješta fokus sa redovnih aktivnosti, na aktivnosti savjetovanja, jeste mogući uticaj na neovisnost interne revizije, zbog čega se dati savjeti moraju vrlo pažljivo oblikovati i prezentirati.

U ovom periodu treba fokus usmjeriti samo na ključna pitanja, da revizorski izvještaji sadrže samo preporuke kako bi se sanirali najkritičniji problemi. Interna revizija neće moći ostvariti svoje planove, pa će trebati provesti ponovnu procjenu rizika koja se odnosi na revizijski univerzum.

Praktični savjeti za rukovodioce interne revizije*

 1. Pobriniti se da svi revizori imaju prijenosno računalo
 2. Uspostaviti procese potrebne za rad od kuce i provesti obuku zaposlenika
 3. Uspostaviti plan za redovnu komunikaciju na daljinu
 4. Pomoći svojim revizorima da pređu na rad od kuće i omogućiti da ostanu kod kuće
 5. Osobe koje moraju biti u uredu, trebaju prakticirati društveno udaljavanje
 6. Uključiti se u pozive povezane s upravljanjem krizama na razini cijele organizacije
 7. Utvrditi plan nastavka poslovanja za internu reviziju
 8. Razmotriti učinak na plan revizije
 9. Obavljati revizije koje su u toku na daljinu , ako je moguće
 10. Odgoditi revizije koje su u toku, na područja pogođena krizom
 11. Procjeniti nove revizorske angažmane na temelju trenutačnih prioriteta
 12. Produljiti rokove za korektivne radnje na temelju novih prioriteta
 13. Ne stavljati pritisak na revizore da se u ključnim područjima ocjenjuju izvještaji kao „nezadovoljavajući“
 14. Pomoći poslovanju (prva i druga linija odbrane) kada je to moguće i potrebno
 15. Osigurati sigurnost zaposlenika u internoj reviziji

*Internal Audit Community of Practice – Zajednica prakse za unutaranju reviziju (IACOP)- Vodič – Utjecaj koronavirusne bolesti (COVID 19) na ulogu i aktivnosti unutarnje revizije – April 2020

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -