Vijesti

Seminar za interne auditore: ISO 9001:2015


- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

U svijetu poduzetništva i globalnog marketinga smatra se da postoje tri bitne stvari za osvajanje tržišta i pridobivanje kupaca. To su kvaliteta, rok i cijena – upravo ovim redoslijedom. Kao način da se odgovori na sve glasnije zahtjeve kvalitete kreiran je standard ISO 9001. Odmah potom krenula je i primjena zahtjeva ovog standarda u organizacijama širom svijeta.

Jedan je od osnovnih zahtjeva standarda ISO 9001:2015 je potreba stalnog osposobljavanja i usavršavanja na temu sistema upravljanja kvalitetom. Također, jedan od osnovnih alata razvoja sistema i njegovog usklađivanja je permanentno provođenje internih audita (unutrašnjih nezavisnih ocjena) unutar samih organizacija. Kvalitetno provedeni interni auditi kvalitete važan su preduslov zadovoljavanja zahtjeva standarda ISO 9001 i kasnije certifikacije (audit nezavisne institucije), te stalnog poboljšavanja sistema upravljanja kvalitetom.

Cilj seminara

Edukacija osoba koje rade ili se pripremaju za rad na uvođenju, primjeni ili ocjenjivanju sistema upravljanja kvalitetom. Osposobljavanje za provođenje internih audita u vlastitoj, ali i drugim organizacijama (dobavljači, kooperanti i sl.).

Program seminara

Program obuhvata predavanja, vježbe, te testiranje osposobljenosti na kraju seminara po slijedećim temama:

Kvalitet i sistemi upravljanja kvalitetom Standardi ISO 9000, elementi sistema kvaliteta po modelu ISO 9001:2015, Problematika uvođenja i primjene sistema kvaliteta, Svrha i tipovi audita, certificiranje sistema kvaliteta, Postupci i način provođenja audita: priprema za audit, provođenje audita, pisanje izvještaja i nalaza, Zahtjevi za auditora, Završna provjera znanja.

Ko može sudjelovati

Osobe koje su u organizaciji zadužene za poslove u vezi sistema upravljanja kvalitetom, (osiguranje kvaliteta, rukovodstvo, nabava, prodaja, tehničke službe…). Tehnička znanja nisu preduslov za prisustvo seminaru.

Certifikat

Svakom polazniku seminara će nakon provjere znanja testom i pozitivnim rješavanjem istog biti izdan certifikat o osposobljenosti za internog auditora prema ISO 9001:2015, od TÜV NORD Adriatic d.o.o. TÜV NORD Group, koji je priznat od svih međunarodnih institucija i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području (obrazovanje za eksternog i Lead-auditora, čime se otvara mogućnost rada za neku certifikacijsku ustanovu) i sl.

Za rješavanje testa mogu se koristiti svi materijali i primjeri dobiveni na seminaru.

PREDAVAČ

Boris Rukavina, dipl.ing.maš

Voditelj Predstavništva u BiH

Lead Auditor: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001

DATUM i MJESTO ODRŽAVANJA

Sarajevo

Hotel Radon Plaza

31.01 – 01.02.2022.

2 dana

CIJENA SEMINARA

185,00 EUR

POSTUPAK PRIJAVE

Ispunjenu prijavnicu dostaviti:

email: mtomasevic@tuv-nord.com

fax: +387 33 650 730

Polazniku se mailom ili faksom šalje  predračun  prema  kojem vrši avansnu uplatu.

UPLATA

Uplata se vrši prije početka seminara (avansno), a potvrdu o uplati potrebno je poslati na mail ili fax.

TÜV NORD Adriatic d.o.o. TÜV NORD Group obvezuje se da će podatke o učesnicima seminara, naročito one koji se odnose na lične podatke fizičkih osoba, čuvati u tajnosti.

KONTAKT OSOBA

Milica Tomašević

TÜV NORD Adriatic d.o.o. –

Predstavništvo u Bosni i Hercegovini TÜV NORD GROUP

Tel/Fax:  +387 33 650 730

Email:     mtomasevic@tuv-nord.comAkta.ba

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -