Vijesti

Nove odluke za ublažavanje kamatnih rizika u FBiH

Riječ je o odluci o privremenim mjerama za ograničavanje izloženosti banke i odluci o dopuni odluke o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa, koje stupaju na snagu danom donošenja, piše Biznisinfo.

Agencija za bankarstvo kontinuirano prati rizike i promjene koje mogu uticati na ekonomske prilike i stanje bankarskog sistema, a prije svega na rizike koji se odnose na značajan rast kamatnih stopa, jer su ovi rizici i dalje prisutni u 2023.godini.

U skladu sa nadležnostima Agencije, donesene odluke, kao i nastavak aktivnosti Agencije u 2023. godini dodatno se usmjeravaju na očuvanje ekonomije i izbjegavanje prenošenja negativnih efekata sa drugih tržišta.

Sa ciljem očuvanja stabilnosti tržišta i bankarskog sistema, Agencija je u toku 2022. godine donosila odluke kojima su se nastojali ograničiti rizici i posljedice makroekonomskih mjera i poremećaja na vanjskim tržištima.

U periodu prvih šest mjeseci primjene Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa, od oktobra 2022. godine, održan je opšti nivo kamatnih stopa na tržištu uz dominantno izbjegavanje povećanja nivoa kamatnih stopa od strane banaka.

U uslovima mogućih značajnih poremećaja na vanjskim tržištima, očuvanje i jačanje stabilnosti bankarskog sistema se postiže dodatnim i privremenim usmjeravanjem upravljanja rizicima i kroz upravljanje strukturom potencijalno značajnih i velikih izloženosti banaka na tržištima izvan Bosne i Hercegovine.

Odluke će imati i povoljne efekte na kreditnu aktivnost i jačanje konkurencije na domaćem tržištu.

(Haber.ba)